Som una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de
l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial.

Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural.

Notícies destacades

 

DUN 2020. Identificació del cap de l’explotació

Com a novetat de la DUN 2020 caldrà informar de dades estadístiques relatives al de l’explotació, com ara el percentatge d’ocupació a l’explotació, l’any d’inici, formació i cursos de perfeccionament dels darrers 12 mesos. És una informació que no afecta...

Ajuts del Pla de reestructuració i reconversió de la vinya

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN i haurà de quedar presentada com a molt tard el 27 de març de 2020. Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o bianuals (finalitzar el 2021 o...

Campanya de la DUN 2020

La declaració única agrària (DUN2020) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica...

Aprovada la Llei de la vitivinicultura

El Ple del Parlament del passat 11 de febrer va aprovar amb els vots de la majoria de grups parlamentaris i l’abstenció de la CUP, la Llei vitivinícola de Catalunya. La Llei es divideix en vuit títols. El títol I...

Nou passaport fitosanitari per al moviment de planter

La nova normativa europea en matèria de sanitat vegetal, introdueix a partir del 14 de desembre de 2019, un nou format de passaport fitosanitari per als trasllats dins del territori de la Unió de determinats productes vegetals, entre ells els...

Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha disposat la inscripció i publicació en el DOGC del Conveni Col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, signat el passat juliol de 2018 entre les parts negociadores. Algunes dels acords...

Apilaments temporals de fems

Els apilaments  temporals de fems es permeten dins de l’explotació agrícola per fer el repartiment i aplicació posterior als recintes, i aquests han de complir les següents condicions: Que el fem tingui almenys un 20% de matèria seca i una...

Actualització de les rendes dels contractes de conreu

La secció dedicada a arrendaments rústics del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, estableix, entre altres conceptes, els drets i obligacions de les parts, la durada mínima dels contractes (7 anys) o les condicions per a la resolució del...

Regulació de la recollida i comercialització de caça silvestre

La Generalitat, prenent de referència altres legislacions sobre la matèria, ha publicat unes normes que regulen la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum humà. Amb aquesta normativa es vol fomentar la comercialització...