Actualització de les rendes dels contractes de conreu

06/02/2020

La secció dedicada a arrendaments rústics del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, estableix, entre altres conceptes, els drets i obligacions de les parts, la durada mínima dels contractes (7 anys) o les condicions per a la resolució del contracte.

En l’apartat sobre la renda, estableix que les parts contractants poden pactar l’actualització de la renda cada any agrícola, i que, si no determinen cap sistema, la renda s’actualitza d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern publica anualment en el DOGC.

L’índex de preus percebuts agraris s’obté a partir de l’estadística de preus agraris, estadística d’interès de la Generalitat de Catalunya inclosa en els diferents programes anuals d’actuació estadística, en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

El percentatge de variació entre els anys 2017 i 2018 va ser el següent:

  • Productes agrícoles: 7,09 %
  • Productes ramaders: -6,56 %
  • Índex general: -2,07 %

 

Més informació

Acord GOV/12/2020, de 4 de febrer, pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris corresponents a 2017 i 2018 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.