Actualització de les taxes corresponents als procediments tramitats al DARP

22/07/2017

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2017, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l’any 2016.

Per la seva banda, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, introdueix modificacions en el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya que afecten algunes taxes gestionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En compliment d’aquestes disposicions s’actualitza la relació de les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments tramitats al DARP.

Més informació

Ordre ARP/152/2017, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments tramitats al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.