Actualització de les taxes oficials del DARP

05/06/2020

El Departament d’Agricultura ha publicat la relació de les taxes vigents en relació als serveis i les activitats que gestiona aquest organisme de la Generalitat.

Per exemple, per la inscripció al ROMA de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del sector d’obres i serveis al sector agrícola, la taxa és de 31,40 euros.

En el cas de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris, equips d’aplicació de fitosanitaris instal·lats en aeronaus, hivernacles, en altres locals tancats o a l’aire lliure, equips per al treball de sòl, equips de sembra, i la resta de maquinària agrícola, la taxa és de 7,35 euros.

Per la inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya (ROPO), en el sector subministrador de mitjans de defensa fitosanitària d’ús professional, la taxa és 85,65 euros i en el sector dels tractaments fitosanitaris, la taxa és 85,65 euros.

En el cas de sol·licitud d’autorització de replantacions, conversions, noves plantacions de vinya, notificació de plantació d’autoconsum i experimentació de vinya l’import de la taxa és de 18,92 euros per hectàrea, amb un màxim de 181,84 euros. Quan la plantació és de menys d’una hectàrea, la taxa és de 6,45 euros.

Relació de totes les taxes del DARP
 • Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries
 • Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
 • Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
 • Taxes pels serveis dels laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Taxa per l’expedició de certificacions oficials de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
 • Taxa per la verificació del compliment de les Bones Pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del compliment de les Bones Pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris
 • Taxa per la tramitació dels expedients de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable d’acord amb la unitat mínima de conreu o forestal
 • Taxa per l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes d’ús veterinari
 • Taxa per l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària
 • Taxa per la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l’àmbit del control de plagues
 • Taxa per la inscripció en registres oficials en matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments d’alimentació animal, subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà i de transportistes i mitjans de transport d’animals vius (subjectes a autorització)
 • Taxa per la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes
 • Taxa per l’expedició de llicències de caça i matrícules d’àrees de caça
 • Taxes pels permisos de caça major i menor a les zones de caça controlada
 • Taxa pels permisos per fotografiar o filmar fauna salvatge des d’un observatori fix de fauna salvatge situat en terrenys d’una reserva nacional de caça
 • Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones
 • Taxa per l’ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels camins ramaders classificats
 • Taxa pel dret a l’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça
 • Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça
 • Taxa per pesca marítima
 • Taxa pel permís de pesca
 • Taxa per la llicència de pesca recreativa i professional
 • Taxa per a fer competicions esportives
 • Taxa pel permís d’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin

Més informació

Ordre ARP/65/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l’any 2020 que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.