Actualització del cens ramader

24/02/2021

Termini de presentació finalitza el 28 de febrer de 2021

Les normatives sectorials de les diferents especies així com el Decret 40/2014 d’ordenació de les explotacions ramaderes estableix l’obligatorietat del titular de l’explotació ramadera de declarar el cens dels animals presents en la seva explotació en el període comprès entre l’1 de gener a l’1 de març de l’any en curs.

L’actualització del cens ramader s’ha de comunicar obligatòriament de manera telemàtica a través del sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR). Aquest tràmit només es pot fer de forma presencial en el cas de persona física amb finalitat d’autoconsum.

Les persones titulars d’explotacions ramaderes de les espècies bovina i equina, queden exemptes de la obligació de realitzar aquest tràmit, ja que el Departament d’Agricultura disposa d’aquesta informació actualitzada.

Realitzar la comunicació