Ajudes destinades a explotacions ovines i caprines

25/05/2020

El Ministeri d’Agricultura ha articulat un procediment per a la concessió de subvencions estatals destinades a explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització com a conseqüència de l’estat d’alarma pel COVID-19.

L’ajut consisteix en un complement de l’ajut associat per a les explotacions ramaderes d’oví i cabrum, ja regulat per normativa comunitària, i que es concedirà per concurrència competitiva.

Objecte

Establir subvencions destinades a l’any 2020 a les granges ovines i caprines, com a productors primaris, que han tingut dificultats en la comercialització de bens i cabrits en els mesos de març i abril com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues.

Requisits dels beneficiaris

Els beneficiaris seran persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que:

  • Presentin o hagin presentat la DUN per l’any 2020 i reuneixin els requisits per a ser beneficiaris del pagament per ovella i/o cabra.
  • Siguin titulars d’explotacions d’oví i cabrum classificades com a reproducció de llet, de carn o mixta, amb un nombre de femelles superior a 50 en el cas de l’oví i de 30 en el cas del cabrum, i amb la declaració censal anual realitzada.
  • Els animals elegibles seran aquelles ovelles i cabres mantingudes com a reproductores conforme a la declaració censal obligatòria, i  que es trobin correctament identificades i registrades a data d’1 de gener de 2020.
  • Per l’establiment del nombre de femelles elegibles de cada explotació afectada per la reducció de la comercialització de bens i cabrits, es tindrà en compte el percentatge estimat de femelles amb cries a la paridera de primavera, que es fixa en el 60%, així com el sacrifici de xais i cabrits en els mesos de març i abril constatat en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) respecte del mateix període de l’any 2019, que s’estableix en un 40% per als xais i un 20% per als cabrits.
    • Les ovelles elegibles seran: les ovelles declarades x 0,60 x 0,40.
    • Les cabres elegibles seran: les cabres declarades x 0,60 x 0,20.

Import dels ajuts

L’ajut unitari serà 12 euros per cabra u ovella elegible, entre l’ajuda Estatal i la que es pugui donar per part del DARP.

El nombre màxim d’animals elegibles per beneficiari serà de 100, pel que l’ajut màxim només serà de 1.200 euros.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajut s’entendran presentades amb la presentació de la DUN 2020.

Criteris de prioritat

En virtut del principi de concurrència competitiva, les CCAA hauran d’establir criteris objectius de prioritat.

 

Més informació

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.