Ajut de Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries

14/04/2021

L’import d’ajut serà del 75 % i màxim del 85% de la inversió, segons increments aplicables (màxim 320.000,00 euros per explotació)

Millora eficiència i consum energètic

 • Inversions per a  la millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament.
 • Renovació d’instal·lacions elèctriques per a la reducció del consum d’energia.
 • Inversions en instal·lacions per a ús  fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. (Se n’exceptua la producció d’energia elèctrica a partir de biomassa i la producció de bioenergia a partir de cereals i altres cultius rics en fècula, sucres i oleaginoses)
 • Inversions que suposin una reducció de gasos hivernacle i/o amoníac, en l’àmbit de l’explotació

Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips

 • Sembradores de sembra directa (filera i monogrà).
 • Picadores de residus de collita i esporga.
 • Equips per incorporar fertilitzantsEscampadores de fems sempre que incorporin sistemes per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió)
  • Injectors de purins (fems líquids)
  • Mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants)
  • Distribuïdors de fertilitzants minerals.
 • Sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, sensors de velocitat).
 • Sistemes per al mesurament de la concentració de nutrients en fertilitzants orgànics (conductímetres, NIR), per al control de la dosificació (cabalímetres, electrovàlvules) i per al control del volum i del pes

Adquisició i instal·lació de les tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes següents que s’ubiquin en l’explotació ramadera i tractin dejeccions produïdes a l’explotació mateixa

 • Separació sòlid-líquid
 • Compostatge
 • Assecatge solar
 • Digestió anaeròbia
 • Nitrificació-desnitrificació (NDN) en explotacions existents
 • Altres tractaments emergents innovadors o variants de tractaments consolidats que tenen rendiments