Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

29/03/2017

IMG_20151206_115540

Fins a la finalització del termini de presentació de la DUN 2017 es poden sol·licitar els ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries. Aquests ajuts estan vinculats al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya pel període 2014-2020 i s’orienten al foment de les següents línies d’actuació:

Aquests ajuts estan emmarcats dins del contracte global d’explotació (CGE), consistent en la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries. Aquests ajuts es gestionen a través de la DUN, pel que el termini de presentació és el mateix d’aquesta.

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

En el cas que vulgueu ampliar informació sobre les característiques i tramitació d’aquests ajuts, us podeu posar en contacte amb LANDGEST enginyers.

Primera instal·lació de joves agricultorsnew_farmers2-bcfd6afddab19aceff644f5a6a74c9e0d533c3ae-s6-c30

Objecte

Fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixin per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de l’empresa de forma exclusiva en el cas d’instal·lació d’una persona física, o com a soci o sòcia d’una persona jurídica.

Beneficiaris

Les persones, d’edat entre els divuit anys complerts i quaranta anys inclosos en la data de sol·licitud, que s’instal·lin com a persona física o com a persona jurídica.

Com a persona física si accedeix a la titularitat de l’explotació individualment, o amb titularitat compartida o com a cotitular, sempre que assumeixi, almenys, el 50% dels riscos i de les responsabilitats civil, fiscal i social de la gestió de l’explotació.

Com a persona jurídica si s’integra com a soci o sòcia en una entitat associativa o societària amb personalitat jurídica.

Import de l’ajut

L’ajut consisteix en una prima determinada per les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per una explotació agrícola per a la seva posada en funcionament, i uns increments determinats pel grau d’implicació del pla d’empresa de l’explotació on es realitza la instal·lació.

La prima base s’estableix igual per a totes les persones beneficiàries amb un import de 20.000,00 euros, què es podrà incrementar amb els següents imports, amb un màxim de 70.000,00 per explotació:

a) Quan la primera instal·lació es produeixi en una EAP i generi 1 UTA, s’incrementarà la prima base en 5.000,00 euros.

b) Quan la instal·lació es produeixi en una explotació situada, en més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, s’incrementarà la prima base en 5.000,00 euros.
c) Quan la instal·lació implica la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa, s’incrementarà la prima base en 10.000,00 euros.

d) Quan calgui l’adquisició de capital territorial perquè l’explotació on s’instal·la assoleixi 1 UTA o calgui l’adquisició d’animals reproductors, s’incrementarà la prima base en trams que van des de 5.000,00 a 40.000 euros, depenent de l’import de la despesa.

Fases de la primera instal·lació

A partir de la presentació de la sol·licitud d’ajut a la primera instal·lació del jove, s’ha de superar les següents fases:

1. Inici del pla d’empresa, quan es realitza l’alta censal (Hisenda) i la Seguretat Social. Es considera com data d’instal·lació, excepte en el cas d’incorporació del jove en una societat que es té en compte la data de constitució o aportació de capital a la societat.

2. Execució final del pla d’empresa, s’ha d’efectuar com a màxim en el termini de 2 anys des de la data d’instal·lació. En aquest moment el jove agricultor ha d’haver realitzat la formació requerida i ha de justificar la condició d’agricultor professional, és a dir, que almenys el 50% de la renda del jove provingui d’activitats agràries o altres activitats complementàries.

Pagament

L’import de l’ajut es pagarà en dos trams, cadascun corresponent al 50% de la prima total concedida. El primer pagament es realitzarà a l’inici del pla d’empresa, i el segon tram, després que se certifiqui l’execució final favorable d’aquest pla.

La prima es concedeix sense la necessitat de justificar cap inversió. En el cas que el jove que s’incorpora hagi de realitzar alguna inversió, es podrà acollir a qualsevol de les línies que es descriu en els apartats següents.

 

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

Objecte

Millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, així com a promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores o per donar suport econòmic a les inversions dirigides a complir nous requisits imposats per normativa europea.

El pla d’inversions ha de contribuir a la millora del rendiment global de l’explotació i ha de garantir la viabilitat econòmica de la mateixa, excepte quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries.

Beneficiaris

Els titulars d’explotacions agràries que compleixin els requisits per a ser considerat agricultor professional, és a dir, la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

Les societats civils particulars i altres persones jurídiques també s’hi poden acollir, sempre que estiguin qualificades com Explotació Agrària Prioritària (EAP) o compleixin els requisits per ser-ho.

Els joves agricultors poden presentar una sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions simultàniament a la sol·licitud de primera instal·lació.

Orientació de les actuacions

Les inversions acollides a l’ajut han d’anar dirigides a algun dels àmbits següents:

 1. Inversions productives dirigides a la reestructuració de les explotacions en relació amb la dimensió o l’orientació productiva, i també les dirigides a la modernització de les explotacions. En el cas d’inversions en regadius, cal atendre’s al que estableix l’article 46 del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre.
 2. Millora de les condicions d’higiene de les explotacions ramaderes i del benestar animal que no siguin actuacions per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Inversions dirigides a fer que les explotacions agrícoles compleixin nous requisits imposats per normativa europea, amb un termini màxim de 12 mesos des de la data en què aquests requisits passin a ser obligatoris per a l’explotació. S’hi inclouen les inversions obligatòries de les explotacions derivades de la inclusió de nous municipis a les zones vulnerables a nitrats.
 4. Inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes destinades a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels productes agraris de l’explotació. Aquestes inversions han d’anar dirigides exclusivament a productes de l’explotació mateixa.
Inversions elegibles
 1. Construcció, adquisició o millora d’immobles. En el cas de magatzems agrícoles, coberts i pavimentacions, únicament serà elegible si el bé va adreçat a la transformació, classificació i condicionament de productes de l’explotació.
 2. Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips. Únicament seran subvencionables per aquest concepte:
 • Quan incorpori noves tecnologies i impliqui un avenç sensible. Només quan l’explotació no en disposa o quan la utilitzada actualment tingui una antiguitat superior a 10 anys (inscrita al ROMA), excepte la maquinària de tractaments fitosanitaris, que ha d’estar inscrita al ROMA amb anterioritat a l’1 de gener de 2011. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines següents:
Equips per al treball del sòl:
 • Subsoladors vibradors.
 • Màquines combinades per al treball del sòl.
 • Equips per al conreu entre línies.
Equips de sembra i plantació:
 • Sembradores combinades.
 • Equips de plantació.
 • Equips de transplantament.
Equips per a l’atenció i la protecció dels cultius:
 • Equips per a tractaments fitosanitaris.
Equips de recol·lecció: s’exclouen els paraigües de recol·lecció
 • Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques.
 • Rotoembaladores.
 • Embolicadores de bales cilíndriques.
 • Equips de recol·lecció de gra i llavors, únicament els destinats a recollir una mostra de la collita per a l’anàlisi ulterior de paràmetres de qualitat.
 • Vibradors
 • Sistemes integrals per a la recol·lecció de fruita seca del terra.
 • Quan sigui adquirida per canvi de l’orientació tecnicoeconòmica de l’explotació i calgui per a la seva viabilitat.
 • Quan sigui adquirida per una persona beneficiària de l’ajut a la instal·lació de joves a l’activitat agrària en les convocatòries 2016 i 2017 o per una persona jurídica constituïda en aquests dos anys, o per alguna persona física que compleixi aquesta característica i que aquestes siguin únicament els socis AP de la societat.
 1. Inversions en cultius permanents com ara les actuacions d’arrancada i plantació, o els moviments de terra, incloent en vinya.
 2. Les estructures de suport i la instal·lació de xarxes antipedra en cultius permanents.
 3. Adquisició o desenvolupament de programes, i adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.
 4. Honoraris professionals, fins a un màxim del 8%.
 5. Tanques per a la protecció de cultius d’atacs de la fauna salvatge quan justifiquen la millora de la viabilitat i competitivitat de l’explotació.
 6. Arnes i quadres únicament quan siguin adquirits per una persona beneficiària de l’ajut a la instal·lació de joves a l’activitat agrària en les convocatòries 2015, 2016 i 2017.

La inversió total mínima subvencionable és de 5.000,00 euros.

No són subvencionables les inversions relacionades amb habitatges, la compra de terres o la compra de maquinària de segona mà, entre altres.

Import dels ajuts

Subvenció directa del 35% sobre l’import de la inversió, ampliable fins al 55% en els següents supòsits:

 1. Explotacions amb més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (+5%).
 2. Persona sol·licitant és un agricultor jove o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions (+5%).
 3. Inversions col·lectives (+10%, si l’import suposa més del 50% de la inversió subvencionable).

 

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràriesaerogenerator

Objecte

Promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, per aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitar el subministrament i la utilització de fonts d’energies renovables.

Beneficiaris

Els titulars d’explotacions agràries que compleixin els requisits per a ser considerat agricultor professional, és a dir, la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

Les societats civils particulars i altres persones jurídiques també s’hi poden acollir, sempre que més del 50% del capital social estigui en mans d’AP.

També poden sol·licitar aquests ajuts els joves agricultors que s’incorporin a l’activitat agrària.

Orientació de les inversions

Les inversions han d’anar dirigides a algun dels àmbits següents:

 1. Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament.
 2. Renovació d’instal·lacions elèctriques per reduir el consum d’energia.
 3. L’ús, per a consum exclusiu de l’explotació mateixa, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
 4. Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les següents màquines:
 • Sembradores de sembra directa (filera i monogrà)
 • Injectors de purins (fems líquids).
 • Mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants).
 • Distribuïdors de fertilitzants minerals.
 • Sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, sensors de velocitat).
 • Sistemes per mesurar la concentració de nutrients en fertilitzants orgànics (conductímetres, NIR), per al control de la dosificació (cabalímetres, electrovàlvules) i per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió).
 • Maquinària excepcionalment innovadora i sistemes de gestió integral automatitzats de l’explotació que es valorin com innovadors, pel Centre de Mecanització Agrària.
 1. La resta d’inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o d’amoníac en l’àmbit de l’explotació mateixa.
Inversions elegibles
 1. Construcció, adquisició o millora d’immobles.
 2. Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica.
 3. Adquisició o desenvolupament de programes i suports informàtics, i adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.
 4. Honoraris professionals, fins a un màxim del 8%.

La inversió total mínima subvencionable és de 5.000,00 euros.

Import dels ajuts

Subvenció directa del 40% sobre l’import de la inversió, ampliable en els següents supòsits:

Explotacions amb més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (+5%).

Persona sol·licitant és un agricultor jove o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions (+5%).

Inversions col·lectives (+10%, si l’import suposa més del 50% de la inversió subvencionable).

 

Diversificació agrària

Objectetossa2

Promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries, amb l’objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Beneficiaris

Els titulars d’explotacions agràries que compleixin els requisits per a ser considerat agricultor professional, és a dir, la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

Les societats civils particulars i altres persones jurídiques també s’hi poden acollir, sempre que estiguin qualificades com Explotació Agrària Prioritària (EAP) o compleixin els requisits per ser-ho.

També poden sol·licitar aquests ajuts els joves agricultors que s’incorporin a l’activitat agrària.

Orientació de les actuacions

Les inversions han d’anar dirigides a algun dels àmbits següents:

  1. Activitats turístiques en l’àmbit de l’explotació, com ara la creació o millora d’establiments d’allotjaments turístics, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, la prestació de serveis turístics; restaurants; cafeteries; càterings.
  2. Activitats d’oci reglades dins de l’explotació, com la granja escola; una aula d’entorn rural; el nuclis zoològics amb ànim de lucre, excepte els que realitzin reproducció i producció, consistents en residències i escoles d’ensinistrament; establiment d’èquids i els destinats a la pràctica de l’equitació, excepte els que realitzin reproducció i producció; activitats recreatives i esportives; i altres activitats d’oci reglades per altres departaments que es poden realitzar a l’explotació agrària.
  3. turismeTransformació de productes agraris dins de l’explotació, el resultat de la qual és un producte no agrari.
  4. Creació d’agrobotigues per a la comercialització de productes produïts dins o fora de l’explotació, sempre i quan els productes agraris suposin més del 50%.
  5. El desenvolupament d’artesania i activitats artesanals no agroalimentàries, dins de l’explotació mateixa.
  6. El desenvolupament d’energies renovables en l’explotació destinades exclusivament a la seva comercialització.
  7. Recuperació i condicionament d’espais naturals dins l’explotació mateixa, instal·lació d’infraestructures per a la conservació (punts d’aigua, refugis, etc.) i restauració del patrimoni natural per a usos turístics, d’oci o educacionals.
Inversions elegibles
 1. Adquisició, construcció o millora d’immobles.
 2. Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips.
 3. Adquisició o desenvolupament de programes informàtics.
 4. Honoraris professionals, fins a un màxim del 8%.

No són subvencionables, entre altres, la creació de supermercats i hipermercats o la compra de terrenys, de vehicles, d’equips de segona mà i de reposició; les despeses de lloguers i de manteniment.

La inversió total mínima subvencionable és de 5.000,00 euros.

Import dels ajuts

Subvenció directa de fins el 40% sobre l’import de la inversió.

Tramitació dels ajuts a LANDGEST

LANDGEST enginyers està reconeguda pel DARP com a entitat col·laboradora per a la tramitació de la DUN i els ajuts associats al CGE.

Concerteu visita amb nosaltres per informar-vos de les bases de cadascun del ajuts i sobre com us hi podeu acollir.

Telèfon 938 199 482

 

Més informació

Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.