Ajuts a les ADF

23/02/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà el que indiqui la convocatòria corresponent

Objecte

El foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les agrupacions de defensa forestal.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té el caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions subvencionables, i podrà arribar al 100% de la despesa convenientment justificada, sense que es puguin superar els imports màxims següents:

  1. Costos fixos: l’import dels conceptes subvencionables.
  2. Costos variables de manteniment de material i adquisició d’equips individuals i material fungible.

L’import no pot ser superior als 15.000 euros per ADF.

Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics en el termini que indiqui la convocatòria d’ajuts corresponent.

 

Més informació

Ordre ARP/42/2021, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)