Ajuts a les explotacions afectades pels aiguats del 2019 o temporal Glòria

05/06/2020

El Departament d’Agricultura ha publicat les bases dels ajuts per la recuperació del potencial productiu de les finques de les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.

Les sol·licituds es podran presentar tan aviat com es publiqui la convocatòria d’ajuts corresponent.

Beneficiaris

Les persones titulars d’explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

Condicions generals d’admissibilitat

Es poden acollir als ajuts els titulars d’explotacions ubicades dins les zones delimitades pel DARP que es poden consultar a https://sig.gencat.cat/visors/Ajuts_Aiguats_DARP.html. Aquesta delimitació estableix el grau d’afectació de cada recinte, amb l’excepció dels recintes de la zona 3, on el grau d’afectació s’haurà de fixar amb una visita prèvia de personal tècnic del DARP.

Per poder acollir-se als ajuts caldrà, entre altres:

– Les superfícies de conreu sol·licitades han d’haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN) per la persona sol·licitant de l’ajut en la campanya 2019.

– Les superfícies, prèviament als aiguats o al temporal, havien de ser productives, no podien estar abandonades ni en condicions deficients de cultiu (arbres morts, parcel·les sense mantenir, sense constatació de treball del sòl ni podes, etc.) i no es poden dedicar a l’autoconsum.

– La superfície mínima comprovada ha de ser igual o superior a 0,5 hectàrees, excepte en el cas d’horta i planters que serà de 0,1 hectàrees.

Tipus i quantia dels ajuts

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

a)    Un ajut per a les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del potencial productiu.

b)    Compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament.

Actuacions per a la restitució del potencial productiu

Es concedirà  un ajut per hectàrea en funció del grau d’afectació, d’acord amb la delimitació establerta pel DARP.

Consulta del mapa de les zones afectades.

La delimitació gràfica estableix quatre zones segons el grau d’afectació:

 Amb assegurançaSense assegurança
Zona 0 amb afectació molt greu4.492 euros/hectàrea2.246 euros/hectàrea
Zona 1 amb afectació greu1.308 euros/hectàrea654 euros/hectàrea
Zona 2 amb afectació lleu158 euros/hectàrea79 euros/hectàrea
Zona 3 amb grau d'afectació pendent de valoracióRequerirà informe previ del DARPRequerirà informe previ del DARP

Es considera que l’explotació estava assegurada si en el moment del sinistre disposava de pòlissa/es d’assegurança per la totalitat de la superfície del/s conreu/s afectat/s majoritari/s de la seva explotació (més del 50% de la superfície de l’explotació declarada a la DUN 2019) o, si encara restava obert el període de contractació en el moment del sinistre, tenia pòlissa contractada de la campanya anterior.

Compensació de les càrregues financeres

L’ajut consisteix en la bonificació del 100% dels interessos de tot el període de vida del préstec per actuacions d’inversió únicament amb l’Institut Català de Finances (ICF).

Les característiques dels préstecs d’inversió són les següents:

a. Import mínim: 5.000 euros.

b. Import màxim: 400.000 euros.

c. Termini: fins a deu anys, amb fins a dos de carència i amortització lineal, per mesos vençuts.

d. Interès: 3,75% fix.

e. Comissions d’obertura: màxim del 0,5% del nominal del préstec.

Aquesta compensació se sotmetrà a les limitacions als ajuts de minimis al sector agrícola, segons el qual el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 20.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per Estat membre.

 

Més informació

Ordre ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.