Ajuts als plans de reestructuració de la vinya

19/10/2017

garnatxaS’obre de nou una nova campanya d’ajuts als Plans de Reestructuració i reconversió de la Vinya. El termini per sol·licitar l’admissió als plans de la campanya 2017-2018 finalitzarà el proper 20 de novembre de 2017.

Els interessats a formar part del pla col·lectiu gestionat per LANDGEST enginyers es poden adreçar a la nostra oficina per iniciar els tràmits i planificar la campanya d’ajut.

Aquesta campanya les mesures incloses al pla hauran d’estar acabades abans del 31 de juliol de 2018.

A partir de 2019 s’obrirà una nova convocatòria d’ajuts per a la vinya, que es començarà a sol·licitar a travès de la DUN 2018.

Objecte

L’objectiu dels plans és gestionar els ajuts destinats als viticultors que durant la present campanya i següents tinguin intenció de plantar una vinya o reconvertir-ne (re-empeltar o emparrar) una d’existent.

Beneficiaris

Les persones viticultores integrades en un pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya (PRRV) que destinin la seva producció de raïm a la vinificació i tinguin inscrites les vinyes al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).

Els plans, per tant, estan oberts a tothom que tingui intenció de plantar, re-empeltar o transformar en emparrat alguna vinya durant la campanya 2017/2018.

Per participar al pla de reestructuració gestionat per LANDGEST enginyers, cal que us adreceu a la nostra oficina de Vilafranca del Penedès.

Tipus i quantia dels ajuts

Es tracta d’un ajut en forma de subvenció directa destinada a:

a) Compensar per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla, amb imports de:

 • Mesures de reestructuració que incloguin arrencada: 1.700,00 euros/ha
 • Mesures de reconversió: 850,00 euros/ha

b) Participar en els costos de la reestructuració i reconversió de la vinya, en un percentatge variable en funció del tipologia del sol·licitant, a aplicar sobre el mòduls de la taula de més avall. En qualsevol cas, aquesta participació no podrà superar el 50% en els plans col·lectius, aplicant-se els següents sostres en el cas de manca de disponibilitat financera:

 • Joves agricultors, agricultores a títol principal i explotacions agràries prioritàries, amb bestreta, fins el 50%.
 • Joves agricultors, agricultores a títol principal i explotacions agràries prioritàries, sense bestreta, fins el 40%.
 • Resta de sol·licitants, amb bestreta, fins el 40%.
 • Resta de sol·licitants, sense bestreta, fins el 30%.
Costos de reestructuració i reconversió de la vinya

Imports màxims subvencionables

Acció Accions realitzades per contractació externa
€/ha
Contribucions en espècie  (cost màxim)
€/ha
Arrencada 430,00 174,00
Preparació del sòl 1.400,00 551,00
Planta i plantació 1,69 €/planta Planter 1,39 €/planta
Plantació 0,30 €/planta
Emparrat 3.400,00 Material 2.716,00
Instal·lació 683,54
Transformació de vas a emparrat 600,00 + emparrat 600,00 + emparrat
Desinfecció del terreny 2.000,00
Despedregat 400,00 212,94
Anivellació del terreny 800,00 374,66
Abancalament 19.000,00
Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30% 30.000,00
Protecció de planta jove 0,5 €/unitat Protector 0,39 €/unitat
Col·locació 0,11 €/unitat
Reempeltat 0,9 €/planta 0,51 €/planta

 

Condicionants

 • El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de 3 hectàrees.
 • Per a cada mesura, només seran auxiliables per a l’ajut les accions (arrencar, anivellament, emparrar…) que s’hagin previst en el pla aprovat prèviament.
 • No es finançarà l’acció arrencada en les superfícies on s’utilitzin autoritzacions de plantació concedides mitjançant una replantació o una conversió de drets no generades en l’aplicació del pla de reestructuració vigent.
 • No tindran dret a la compensació per pèrdua d’ingressos aquelles superfícies reestructurades en les quals s’hagi aportat una autorització de plantació concedida mitjançant una replantació o una conversió de drets no generada de l’aplicació del pla de reestructuració vigent.
 • No es finançaran les accions d’abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30% que contravinguin la normativa mediambiental vigent.
 • Les superfícies acollides a un pla han de romandre en cultiu durant un període mínim de deu anys.
 • Els sol·licitants d’ajut hauran de presentar la declaració única agrària (DUN) durant els 3 anys següents a la percepció de l’ajut.

Terminis

El termini de comunicació de les mesures incloses als plans de la campanya 2017-2018 finalitzarà el proper 20 de novembre de 2017.

El termini d’execució de les mesures de reestructuració i reconversió dependrà de la modalitat de presentació de sol·licitud d’ajut escollida:

 • Sense sol·licitud de bestreta: fins el 31 de juliol de 2018.
 • Amb sol·licitud de bestreta: fins el 31 de juliol de 2018.

Superfícies no subvencionables

No es podran acollir als ajuts dels  Plans de Reestructuració i reconversió de la Vinya les plantacions de vinya realitzades amb una autorització de nova plantació, és a dir, les superfícies de nova plantació concedides en virtut del mecanisme de salvaguarda per a noves plantacions, pel qual anualment es posa a disposició del sector una superfície determinada de com a màxim l’1% de tota la superfície nacional.

No obstant això, aquestes autoritzacions de plantació es podran acollir als ajuts per a la competitivitat de les explotacions agràries, sempre i quan els sol·licitants reuneixin els requisits per acollir-se a aquesta línia d’ajut.

Sol·licitud de bestretes

Els viticultors que ho desitgin podran sol·licitar una bestreta equivalent al 80% de l’ajut, sempre i quan es constitueixi una garantia (aval) per un import igual al 100% de la bestreta.

Una vegada finalitzades les mesures, es presentarà una sol·licitud d’alliberament de la garantia dipositada.

Presentació de factures

La comunicació de la finalització de les mesures s’acompanyarà d’original, còpia i comprovant de pagament de les factures corresponents a les accions per les quals es sol·licita l’ajut, detallant suficientment la correspondència entre les factures i les mesures justificades.

Les factures han de detallar els materials i les tasques facturades. Així mateix, han d’indicar la situació de la parcel·la on s’ha efectuat la mesura.

Per l’acció de plantació la factura del planter ha de demostrar que el material vegetal (portaempelt i varietat) és certificat i s’ha adquirit a un planteraire autoritzat.

Per a l’acció de desinfecció a la factura han de constar els productes autoritzats utilitzats.

Nou pla de Suport vitivinícola per al període 2019-2023

A partir del 2019, es mantenen els ajuts destinats a la reestructuració i reconversió de la vinya, però amb un nou format i sistema de sol·licitud i pagament.

La sol·licitud dels ajuts es presentarà anualment o bianualment a través de la Declaració Única Agrària (DUN), de manera que a la DUN 2018 s’hauran de declarar les operacions que s’hagin de desenvolupar durant el 2018/2019 o bé 2018/2019 i 2019/2020, en el cas de programació bianual.

Les sol·licituds s’aprovaran d’acord amb les prioritats i els fons assignats:

Criteris de prioritat a nivell nacional

 • Les sol·licituds presentades per sol·licitants amb menys de 40 anys.
 • Les sol·licituds presentades de forma col·lectiva.
 • Les explotacions agràries de titularitat compartida.

Criteris de prioritat a nivell de Catalunya

 • Sol·licituds amb bestreta.
 • Sol·licituds d’Explotacions Agràries Prioritàries.
 • Sol·licituds d’Agricultors Professionals.

L’import de l’ajut és calcularà segons un mòdul (€/ha) per cada acció subvencionable (arrencar, plantar, emparrar, etc. Caldrà la presentació de factures per justificar la realització de determinades accions, com ara l’abancalament, la desinfecció o el planter.

Més informació

Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Ordre AAM/88/2014, de 21 de març, per la qual es modifica l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Ordre AAM/388/2014, de 19 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Ordre ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Ordre ARP/17/2017, de 3 de febrer, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2017-2018.