Ajuts als sector forestal

10/05/2021

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per la redacció i revisió d’instruments d’Ordenació Forestal (PTGMF, PSGF i PTGMFc) en finques de titularitat privada, per l’any 2021

Terminis

Presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig de 2021.
Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2022.
Justificació: fins al 15 d’octubre de 2022.

Beneficiaris

  • Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
  • Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

Sol·licitud telemàtica obligatòria
Tant si sou persones físiques com jurídiques les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

Actuacions subvencionables

  • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
  • Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
  • Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc)

Import màxim que es podrà atorgar per beneficiari: 25.000 euros.

Més informació

Cliqueu aquí per a més informació sobre els imports màxims subvencionables, els criteris tècnics i comuns que es tenen en compte per a l’assignació dels ajuts i els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables