Ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països

04/02/2015

tasting

S’ha obert una nova convocatòria d’ajuts fins al 50 % de la mesura d’informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles per a la campanya 2015-2016.

Els ajuts de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països és una mesura del nou Programa de suport al sector vitivinícola espanyol que es finança a través dels fons de la Unió Europea.

Si esteu interessats en la tramitació de l’ajut o voleu efectuar una consulta sobre el sistema de valoració de les accions i programes de promoció, us podeu posar amb LANDGEST enginyers.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment de la mesura de suport d’informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vitivinícoles detallats a l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat.

Beneficiaris

Poden acollir-se a l’ajut:

a) Empreses vinícoles.

b) Organitzacions de productors, associacions d’organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals que tinguin entre les seves finalitats el desenvolupament d’iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

c) Òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides víniques.

d) Associacions d’exportadors i consorcis d’exportació participats exclusivament per empreses del sector vitivinícola.

e) Entitats associatives sense finalitat de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola, que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins.

f) Les cooperatives de segon o ulterior grau que comercialitzin vins elaborats pels seus cellers cooperatius associats.

h) En cas d’existir suficient disponibilitat de pressupost, els organismes públics amb competència legalment establerta per desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.

Import dels ajuts

Ajut a fons perdut fins el 50% de les despeses auxiliables.

Es podrà sol·licitar una bestreta del 80% de l’ajut, prèvia constitució d’una garantia, per un import igual al 110% de la bestreta.

Actuacions subvencionables

a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient.

a.1 Missions comercials.

a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).

a.3 Promocions en punts de venda.

a.4 Portals web per a promoció exterior.

a.5 Missions inverses.

a.6 Oficines d’informació.

a.7 Gabinet de premsa.

a.8 Presentacions de producte.

b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.

b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i producció ecològica.

c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.

c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides comercials.

d.1 Estudis i informes de mercat.

e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació.

e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

e.2 Auditories d’execució de mesures i despeses de les accions.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds d’accions i programes i la documentació corresponent es podrà presentar fins al 14 de febrer de 2015 inclòs.

Termini d’execució dels projectes

Les accions i els programes de promoció acollits a aquesta convocatària s’han d’executar dins del termini de l’1 de juny de 2015 al 31 de maig de 2016, ambdós inclosos.

 

Més informació

Ordre AAM/19/2015, de 29 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2015-2016.

Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.