Ajuts del Pla de reestructuració de la vinya

03/04/2020

Atès l’escenari actual d’estat d’alarma en motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les sol·licituds d’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es podran presentar fins al quinzè dia posterior a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma.

Accions amb dret a ajut

Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o bianuals (finalitzar el 2021 o 2022) i la sol·licitud mínima de l’ajut és de 0,5 ha (0,2 Priorat).

vinya

Les accions i els imports subvencionables per reestructuració:

 • Arrencada (389,00€/ha)
 • Anivellació del terreny (800,00€/ha)
 • Moviments de terra amb abancalament:
  • Abancalament (19.000,00€/ha)
  • Abancalament a murs de pedra pendent>30% (30.000,00€/ha)
 • Desinfecció del terreny (2.000,00€/ha)
 • Plantació (requereix un canvi de varietat, de formació o marc de plantació respecte la situació anterior a la sol·licitud)
  • preparació del sòl (1.400,00€/ha)
  • planta i plantació (1,69€/planta)
 • Protecció de planta jove (0,38€/planta)
 • Despedregat (400,00€/ha)
 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Pèrdua d’ingressos per arrencada (931,00€/ha)

Les accions i els imports subvencionables per reconversió:

 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Transformació de vas a emparrat (600,00€/ha)
 • Reempelt (0,90€/planta)

L’ajut en concepte de participació en les despeses de reestructuració i/o reconversió serà de, com a màxim, el 50% dels costos anteriors.

Aquest ajut es complementa amb un import addicional per compensar per la pèrdua d’ingressos. L’import de la pèrdua d’ingressos queda fixat per a l’any 2020 en les següents quantiats:

 • Operacions de reestructuració que incloguin arrencada: 1.782,00 €/ha.
 • Operacions de reconversió que incloguin l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o l’acció de reempelt: 936,00 €/ha.

Incomprensiblement i contrari a les pràctiques agronòmiques més bàsiques, no tenen dret a la compensació per pèrdua d’ingressos les superfícies reestructurades en les quals s’hagi aportat una autorització de replantació generada per una arrencada efectuada amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d’ajut.

Presentació de documentació

Per rebre l’ajut de determinades accions, serà obligatori presentar la documentació justificativa següent:

a) Plantació: factura del planterista o comercialitzador autoritzat, als efectes de justificar que el material vegetal és certificat, i comprovant de pagament.

b) Abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendent superior al 30%:

– factura d’abancalament per justificar les feines i el cost efectiu d’aquesta acció

– fotografies geoetiquetades, realitzades i enviades mitjançant l’aplicació FotoDUN, que mostrin l’estat d’abans i de després de la transformació.

c) Desinfecció:

– factura dels productes de desinfecció per comprovar que el producte utilitzat forma part de la relació de productes autoritzats per a la desinfecció de vinya

– còpia de l’assentament corresponent al tractament en el llibre d’explotació.

d) Despedregament: fotografies geoetiquetades, executades i enviades mitjançant l’aplicació FotoDUN, preses durant l’execució de l’acció.”

Fotografies georeferenciades

Els sol·licitants de la nova campanya 2020 que realitzin  les accions d’abancalament o despedregament, estan obligats a enviar fotografies geoetiquetades a través de l’APP FOTODUN (no funciona en IOS) del moment en que es realitzin els treballs amb la presència de la maquinària.

 • Per les accions d’abancalament, cal que per a cadascuna de les operacions hi hagi un mínim de dues fotografies anteriors i dues posteriors a la transformació i que es documenti cadascuna de les terrasses o talussos creats, eliminats o modificats.
 • Per a l’acció de despedregament, cal que hi hagi un mínim de dues fotografies mostrant la maquinària (despedregadora o trituradora) treballant en cadascuna de les parcel·les despedregades.

Desinfecció del sòl

Productes fitosanitaris i mètodes autoritzats:

Per aplicacions durant la campanya 2019/2020 els productes autoritzats són els següents:

 • Per nematodes: BIOACT PRIME – ES-00402
 • Per Armilaria i malalties fúngiques de la fusta: BLINDAR.Núm. registre 25924.

També és admissible la SOLARITZACIÓ, que caldrà documentar amb factures per justificar-ne l’execució (no l’import).

El METAM SODI ja no es pot comercialitzar i només n’està encara autoritzada l’aplicació fins al juny del 2020.

Incompliments

Es tracta d’una sol·licitud, no una declaració d’intencions, per tant les modificacions i renúncies poden comportar incompliments i per tant sancions, excepte en casos concrets.

Les sancions poden consistir en reducció de l’import de l’ajut, revocació de l’ajut i l’exclusió de l’ajut per tot el període 2018-2023.

 

Més informació

Ordre ARP/15/2020, d’11 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.