Ajuts del Pla de reestructuració i reconversió de la vinya

06/02/2020

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN i haurà de quedar presentada com a molt tard el 27 de març de 2020.

Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o bianuals (finalitzar el 2021 o 2022) i la sol·licitud mínima de l’ajut és de 0,5 ha (0,2 Priorat).

vinya

Les accions subvencionables per Reestructuració:

 • Arrencada
 • Anivellació del terreny
 • Abancalament
 • Murs de pedra pendent>30%
 • Desinfecció del terreny
 • Plantació (requereix un canvi de varietat, de formació o marc de plantació respecte la situació anterior a la sol·licitud)
 • Protecció de planta jove
 • Despedregat
 • Emparrat

Les accions subvencionables per Reconversió:

 • Emparrat (necessària la transformació de vas-emparrat)
 • Transformació de vas a emparrat
 • Reempelt
Principals novetats de l’ajut PRRV

Els sol·licitants de la nova campanya 2020 que realitzin  les accions d’abancalament o despedregat, estan obligats a enviar fotografies a través de l’APP FOTODUN (no funciona en IOS) del moment en que es realitzin els treballs amb la presència de la maquinària de moviment de terres.

Incompliments

Es tracta d’una sol·licitud, no una declaració d’intencions, per tant les modificacions i renúncies poden comportar incompliments i per tant sancions, excepte en casos concrets.

Les sancions poden consistir en reducció de l’import de l’ajut, revocació de l’ajut i l’exclusió de l’ajut per tot el període 2018-2023.