Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat

07/08/2020

 

Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres afectades per la crisi sanitària de la COVID-19

Objecte

Cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries dels sectors de:

 • Flor i la planta ornamental.
 • Cunícola.
 • Avicultura de producció de carn.
 • Empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn.
 • Explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars d’explotacions dels sectors anteriors que han tingut afectacions en la seva activitat per les restriccions de mobilitat imposades per la lluita contra la COVID-19, o que han vist reduïda en més del 30% la demanda de la seva producció.

Condicions generals d’admissibilitat

Les persones sol·licitants dels ajuts han d’haver patit una disminució de la seva facturació superior al 30%. Aquesta disminució es calcularà comparant la facturació de març, abril i maig de 2020 amb la del mateix període de 2019. En el cas de joves que s’han incorporat l’any 2019 i que no disposin de facturació per al període març i abril i maig de 2019, la comparació es realitzarà amb la facturació de gener-febrer 2020 o amb la mitjana de la facturació dels mesos que tingués facturació de 2019.

Tipus i quantia dels ajuts

Els ajuts consisteixen en la compensació de càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions de circulant, amb l’Institut Català de Finances (ICF).

Les característiques dels préstecs són les següents:

 1. Import del préstec:
  • Import mínim: 15.000 euros.
  • Import màxim: 100.000 euros.
 2. Termini: Fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per mesos vençuts.
 3. Interès: Euribor a dotze mesos més 3 punts de diferencial.
 4. Comissions d’obertura: No en tenen.
 5. Tramitació: Seran auxiliables les operacions de finançament dins el tram de capital específic establert per als afectats per la manca de liquiditat conseqüència de la COVID-19, sector primari, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d’ajut. En la resolució de la convocatòria de l’ajut es determinarà el termini de presentació de sol·licituds de préstec.
 6. Import de l’ajut: El corresponent a la bonificació dels 3 punts de diferencial del tipus d’interès de tot el període de vida del préstec.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 de setembre de 2020, inclòs. Les sol·licituds fora de termini no s’admetran a tràmit.

El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l’Institut Català de Finances (ICF) finalitza el 9 de setembre de 2020.

Més informació

Ordre ARP/130/2020, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres, afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Resolució ARP/2013/2020, de 4 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.