Ajuts destinats a petits escorxadors

13/08/2020

Objecte

La millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics mitjançant les línies d’actuació següents:

Línia 1

Inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents. Aquestes inversions estaran destinades a millorar:

  1.  Les condicions de benestar animal a totes les etapes del sacrifici i les operacions connexes.
  2. La seguretat laboral a les zones amb presència d’animals vius.
  3. La gestió dels residus generats per l’activitat i la gestió dels subproductes d’origen animal no destinats a consum humà.
  4. La reducció d’insums, recursos i consum energètic.
  5. L’eficiència dels processos productius propis de l’activitat d’obtenció de carns fresques aptes per al consum humà.
Línia 2

Elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents.

Línia 3

Inversions en la construcció de nous petits escorxadors d’ungulats domèstics.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques titulars o operadors o explotadors responsables de les activitats que es fan als escorxadors, siguin instal·lacions fixes o mòbils, per al sacrifici per al consum humà d’animals de les espècies bovina, ovina, caprina, porcina i solípedes domèstics.

Requisits dels escorxadors

  1.  L’escorxador haurà d’estar autoritzat per a l’activitat objecte de l’ajut i inscrit en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
  2. L’escorxador ha de sacrificar un màxim de 2.000 unitats de bestiar major (UBM) per any, calculat sobre el bestiar sacrificat durant l’any natural anterior al de la convocatòria, amb la següent taula d’equivalències:
Espècie Definició UBM
Bovins adults Animals de l’espècie bovina de més de 24 mesos d’edat 1
Resta de bovins Animals de l’espècie bovina de més de 4 mesos i fins a 24 mesos d’edat 0,5
Èquids Animals de més de 6 mesos d’edat 1
Ovelles i cabres Animals amb pes viu > 15 kg 0,1
Xais i cabrits Animals amb pes viu < 15 kg 0,05
Porcins Animals de l’espècie porcina amb pes viu > 110 kg 0,2
Resta de porcins Animals de l’espècie porcina amb pes viu < 110 kg 0,15
Garrins Animals de l’espècie porcina fins a 2 mesos d’edat 0,05

c. L’escorxador ha de mantenir la seva activitat durant un mínim de 5 anys des de la certificació de l’ajut, excepte en casos de força major.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions objecte de subvenció.

Import màxim d’ajut a concedir és el 50% de la despesa subvencionable.

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament dels als ajuts de minimis, i, per tant, el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Despeses subvencionables

Línia 1

Despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, despeses de redacció de projectes, despeses de les obres i instal·lacions necessàries, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la instal·lació de la maquinària comprada o bé amb l’arranjament o reforma d’instal·lacions existents.

Línia 2

El cost de redacció del projecte d’inversió o millora de les actuacions.

Línia 3

Despeses de les obres i instal·lacions necessàries, redacció de projectes, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris i despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la construcció del nou escorxador.

En cap cas no serà subvencionable el lloguer ni la compra de terrenys i/o edificis en què s’hagin de fer les inversions objecte d’aquests ajuts.

Termini de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament en el termini que s’indiqui a la convocatòria d’ajuts pendent de publicació.

Criteris de valoració i prioritats

En el cas que els ajuts sol·licitats superin l’import màxim que estableix la convocatòria, s’atendran les sol·licituds d’acord amb els criteris de prioritat següents:

  1. Segons la titularitat i gestió de l’escorxador

– Escorxadors de titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió pública: 4 punts

– Escorxadors de titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió privada: 3 punts.

– Escorxadors de titularitat privada (incloses les cooperatives o associacions/agrupacions de carnissers): 1 punts.

b. Segons les espècies sacrificades

– Escorxadors autoritzats per al sacrifici de tres espècies o més: 2 punts.

– Escorxadors autoritzats per al sacrifici d’una o dues espècies: 1 punt.

c. Segons l’antiguitat de l’activitat

– Escorxadors i establiments alimentaries autoritzats i inscrits al RSIPAC amb una antiguitat superior als 2 anys des de la publicació de l’Ordre: 1 punt.

d. Segons la ubicació de l’escorxador

– Quan les instal·lacions de l’escorxador es trobin ubicades en municipis situats en zones amb limitacions naturals i altres limitacions específiques d’acord amb l’annex 3 de l’Ordre ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2020: 5 punts.

– En el cas d’escorxadors mòbils, si la seva activitat es desenvolupa en les zones esmentades a l’apartat anterior: 5 punts.

e. Segons les explotacions d’origen dels animals sacrificats

– Quan com a mínim el 50% de les explotacions d’origen dels animals destinats al sacrifici provinguin de les explotacions incloses en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: 5 punts.

f. Quan l’operador de l’establiment alimentari està inscrit en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i compleix les obligacions que se’n deriven: 2 punts.

La puntuació màxima en el conjunt dels àmbits que es podrà assolir és de 19 punts.

 

Més informació

Ordre ARP/145/2020, de 10 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics.