Aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes

02/01/2019

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat exigit als ajuts directes i determinats ajuts de desenvolupament rural, a partir de l’any 2019 s’han introduït canvis relatius al compliment de les normes en matèria de bones condicions agràries i mediambientals (BCAM) que afecten a l’aplicació de les dejeccions ramaderes.

L’aplicació de purins o fraccions líquides de dejeccions no es pot efectuar amb sistemes d’aspersió amb canó. L’aplicació de purí no es pot efectuar amb sistemes de vano o ventall quan l’aplicació es dugui a terme per persones alienes a l’explotació ramadera de procedència de les dejeccions o alienes a l’explotació agrícola on s’apliquen les dejeccions. Per a la resta de casos, l’aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar fins al 17 de febrer de 2021, excepte en els casos en què l’aplicació es realitzi amb cisternes de més de 15 m3 o amb cisternes en camions, que es podrà realitzar fins al 1 de novembre de 2019.

Els fems sòlids s’han d’incorporar dins del sòl en el menor interval de temps possible. No obstant això, atenent a les particularitats de determinats conreus, es considera necessari exceptuar d’aquesta obligació als sistemes de conreu de conservació, sembra directa i mínim conreu, als prats i pastures ja implantats, cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies, i aplicacions en cobertura sobre cultius herbacis.

 


Més informació

Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.