Aprovada la Llei de la vitivinicultura

12/02/2020

El Ple del Parlament del passat 11 de febrer va aprovar amb els vots de la majoria de grups parlamentaris i l’abstenció de la CUP, la Llei vitivinícola de Catalunya.

La Llei es divideix en vuit títols.

El títol I es dedica a la viticultura, on s’estableixen les grans línies d’actuació en aquesta matèria, com són les autoritzacions de plantacions. Igualment, regula les plantacions no autoritzades i l’obligació de la seva arrencada quan així es consideri. Estableix una regulació de les varietats amb l’establiment d’un Catàleg de varietats i dóna rang legal al Registre vitivinícola de Catalunya com a eina principal juntament amb la targeta vitícola del control en aquesta matèria.

El títol II es dedica a la vinicultura i s’hi estableixen els objectius de les polítiques en aquest apartat, entre aquests, el foment de les activitats complementàries de la vinicultura, com poden ser l’enoturisme, i les rutes vinícoles, com a complement del turisme.

El títol III regula el sistema de protecció de l’origen del vins de qualitat, tant dels vins considerats com a denominacions d’origen protegides com de les indicacions geogràfiques protegides, adaptant-ne la regulació a la normativa europea, en la qual es dóna primacia als plecs de condicions com a pilar central d’aquests distintius de qualitat. Respecte als vins de finca, s’introdueix una modificació important en el sentit que els cellers no necessàriament han d’estar a la mateixa finca productora, la qual cosa potenciarà aquests vins de gran qualitat, respectant que hauran d’estar dins de la zona de la denominació d’origen protegida. Es regulen, així mateix, els vins sense denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida, els vins varietals elaborats, envasats, emmagatzemats o comercialitzats en cellers ubicats a Catalunya. Es regulen també els vins de finca i els vins amb terme tradicional. Igualment, en aquest títol es regulen els òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides o indicacions geogràfiques protegides introduint algunes modificacions en el seu règim regulador respecte a l’actual, com són la possibilitat, elevada a rang de llei, de constituir consorcis que assumeixin les funcions de certificació i control o les normes que han de complir per a l’acreditació com a entitats de certificació i control.

El títol IV es dedica als productes sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida, així com aquells que s’acullen a la nova possibilitat de les mencions d’anyada o varietat.

El títol V, dedicat al control oficial, estableix l’autoritat competent. Es determina l’INCAVI com l’autoritat competent per a la verificació del compliment del plec de condicions de les DOP i dels IGP, així com el departament competent en matèria d’agricultura i qualitat agroalimentària com a autoritat competent en inspecció i control vitícola i vinícola.

 

Més informació

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (text presentat)