El Registre Vitivinícola de Catalunya

07/02/2017

El Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) té com a finalitat el control del potencial de producció vitivinícola de Catalunya a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions i les consultes que han de realitzar els viticultors i els operadors del sector vitivinícola amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i els consells reguladors, a més de servir d’informació general a efectes estadístics.

El RVC té per objecte la inscripció de les vinyes, i conté les dades dels cellers i de les plantes embotelladores i envasadores de productes vitivinícoles de Catalunya.

Dades agrícoles de les parcel·les vitícolescep_2016

Per a cada parcel·la vitícola inscrita es farà constar les seves dades agrícoles, amb indicació de la superfície, varietat, any de plantació, portaempelt, marc de plantació o sistema de reg, entre altres. A més, es farà constar la ubicació de la plantació utilitzant les referències del SIGPAC.

El RVC també donarà informació sobre l’aptitud de la parcel·la, registrant la zona vitícola i la destinació de la producció.

Titularitat de les parcel·les vitícoles

Per a cada parcel·la vitícola, al registre hi constaran les següents persones:

Propietari de la parcel·la

S’entén la persona o persones propietari/is de la parcel·la on es troba la plantació. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant el corresponent títol de propietat o documentació equivalent.

Titular de la plantació

La figura del titular fa referència a la persona física o jurídica que presenta la Declaració Única Agrària (DUN).

Una mateixa parcel·la vitícola només podrà tenir un titular. Això significa que a la DUN no es permet la declaració doble d’una mateixa parcel·la amb percentatges de titularitat complementaris.

El titular de la DUN serà el receptor dels ajuts i el responsable del compliment de les normes de condicionalitat dels ajuts de la PAC.

Lliurador de collita

El lliurador o lliuradors de collita estaran en possessió de la targeta vitícola i, per tant, seran els que podran lliurar verema als cellers.

Per a cada parcel·la vitícola podrà existir més d’un lliurador de collita.

Aquesta nova figura s’ajusta a les relacions de parceria tan habituals en algunes zones vitícoles, facilitant que cadascuna de les parts pugui comercialitzar separadament la seva part de verema.

Propietari dels drets

La figura del propietari dels drets de plantació desapareixerà degut a l’entrada del nou règim d’autoritzacions de plantació de vinya a partir de l’any 2016, d’acord amb allò que disposa el Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’OCM dels productes agraris.

Accés al RVC

Cada usuari, ja sigui viticultor o celler, disposa d’un codi d’accés individual a l’aplicació informàtica del RVC, en la qual es pot consultar, entre moltes altres opcions, la relació de parcel·les inscrites, els resum de pesades de raïm o les diferents sol·licituds relatives a la gestió de les vinyes (arrencades, plantacions, etc).

Per sol·licitar el codi d’accés cal adreçar-se al DARP.

Aplicació gràfica del RVC

Existeix una aplicació gràfica del RVC que permet visualitzar les parcel·les vitícoles en el marc d’un sistema d’informació geogràfica. L’apartat gràfic permet consultar el municipi, polígon, parcel·la, varietat i superfície de cada parcel·la vitícola.

Més informació

Decret 264/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya.

Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).

Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC). Aplicació gràfica.