Comunicació de les noves autoritzacions de plantació de vinya

22/07/2017

El Ministeri d’Agricultura ha informat a les comunitats autònomes del repartiment de les superfícies de noves plantacions de vinya que s’autoritzaran amb càrrec a la present campanya 2017. Per la seva banda, les CCAA tenen de termini fins l’1 d’agost de 2017 per comunicar als sol·licitants el resultat de l’assignació provisional.

El nombre de sol·licituds presentades arreu de l’Estat és de 20.040, mentre que la superfície total posada a disposició dels viticultors és de 4.989 hectàrees, pel que és d’esperar una considerable reducció entre la superfície sol·licitada i la superfície concedida, excepte en el col·lectiu de nous joves viticultors.

Del conjunt de la superfície autoritzada de nova plantació, un 28,4% (1.418 ha) van destinades als agricultors noves i el 71,6% restant (3.571 ha) es destinen a la resta de viticultors.

Les noves plantacions autoritzades s’hauran de plantar en un termini màxim de 3 anys a partir de la concessió.img_1220

Un nou règim d’autoritzacions des de 2016

Per que per accedir a les noves autoritzacions de plantació cal presentar una sol·licitud entre l’1 de febrer i el 15 de març de cada any. No hi ha límit en la superfície que es pot demanar. L’únic criteri d’admissibilitat és que el sol·licitant haurà d’acreditar la disposició per qualsevol règim de tinença de la superfície agrària per a la qual se sol·licita l’autorització.

Tenen prioritat d’accés els nous viticultors que tinguin menys de 40 anys i que no siguin titulars de cap vinya, tant si ho sol·liciten directament com a persona física o a través d’una societat participada per aquest sobre la qual n’exerceix el control efectiu.

A l’hora d’efectuar el repartiment, s’atendran en primer lloc les sol·licituds presentades pels nous viticultors. A continuació, si sobra superfície, s’atendran la resta de prioritats a prorrateig.