Convocatòria d’ajuts a les produccions ecològiques per a nous sol·licitants

16/04/2020

La convocatòria d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per al 2020 contempla la possibilitat de prorrogar o renovar compromisos per als sol·licitants de l’ajut a l’agricultura ecològica i l’ajut a la ramaderia ecològica que ho vagin sol·licitar en anys anteriors, però també inclou la possibilitat de nous sol·licitants.

Agricultura Ecològica

 • Poden demanar l’ajut amb l’acció de renovació i de pròrroga, les persones que han de renovar els compromisos de la campanya 2019 i les que prorroguin voluntàriament els compromisos.
 • També es qualifica de nova acció, exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a superfícies noves que tampoc no hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior.
Superfície mínima subvencionable
 • Conreus herbacis: 2 ha
 • Hortícoles (incloses PAM): 0,5 ha
 • Olivera: 2 ha
 • Fruita seca: 2 ha
 • Vinya: 2 ha
 • Fruiters (fruita dolça i cítrics): 1 ha
 • Arnes: 30 arnes.

Ramaderia Ecològica

 • Aquesta línia es qualifica d’acció de renovació i de pròrroga, per la qual cosa, amb aquesta qualificació, només s’hi poden acollir les persones beneficiaries que han de renovar els compromisos de la campanya 2019 i les que prorroguin voluntàriament els compromisos
 • També es qualifica de nova acció, exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a superfícies noves que tampoc no hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior.
Superfície mínima

Superfície mínima en l’explotació per UBG per a cada categoria següents, d’acord amb l’annex IV del Reglament (CE) 889/2008, de superfícies en agricultura ecològica:

 • avicultura ecològica de carn: 0,05 ha/UBG
 • vicultura ecològica de posta: 0,31 ha/UBG
 • porcí ecològic de cria: 0,30 ha/UBG
 • porcí ecològic d’engreix: 0,23 ha/UBG
 • boví ecològic de carn – cria: 0,40 ha/UBG
 • boví ecològic d’engreix:0,33 ha/UBG
 • boví ecològic de llet: 0,50 ha/UBG
 • oví ecològic de carn: 0,50 ha/UBG
 • oví ecològic de llet: 0,50 ha/UBG
 • cabrum ecològic de carn: 0,50 ha/UBG
 • cabrum ecològic de llet: 0,50 ha/UBG
 • equí ecològic – cria: 0,50 ha/UBG
 • equí ecològic d’engreix: 0,50 ha/UBG.

La superfície auxiliable per a aquest ajut serà la dedicada a herbacis extensius de secà i regadiu, pastures i/o superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar.

Càrrega ramadera mínima

S’exigeix el manteniment a l’explotació dels censos ramaders mínims següents:

 • boví i equí: 10 UBG
 • oví i cabrum: 6 UBG
 • avicultura: 3 UBG
 • porcí: 10 UBG
 • suma de qualsevol d’aquests censos: 10 UBG.

Inscripció al CCPAE

Per aquestes mesures caldrà que la sol·licitud d’inscripció al Consell Català de la Producció Ecològica  (CCPAE) s’hagi efectuat abans del 10 de juliol.

Compromisos

Els compromisos d’aquestes linies d’ajut són:

 • Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que acrediti el compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament CE 834/2007, Reglament CE 889/2008) I quadern de normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya
 • Mantenir la superfície inscrita al CCPAE durant 5 anys.
 • En el cas de les explotacions d’engreix de boví i equí han de mantenir els animals en l’explotació 4 mesos, com a mínim. En el cas de les explotacions de porcí d’engreix, 3 mesos com a mínim.
 • Mantenir el quadern d’explotació.
 • Acreditar formació o participar en activitats de formació específiques relacionades amb el curs bàsic de la producció agroalimentària ecològica, segons l’Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer, o formacions equivalents.

Matriculació als centres de formació

El termini màxim per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d’octubre de l’any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació fins al 15 d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud inicial.