Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

02/02/2020

La Declaració anual  de Nitrogen és una declaració en la qual es resumeix l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats en el període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent.

Qui està obligat a fer la DAN i tenir el Llibre de gestió de fertilitzants?

 • Les persones titulars dels centres de gestió de dejeccions ramaderes.
 • Les persones titulars de les explotacions ramaderes que han de disposar i aplicar un pla de gestió de dejeccions ramaderes.
 • Les persones titulars de les explotacions agrícoles d’una superfície de cultius superior a algun dels llindars següents:
  • 0,5 ha de cultius en hivernacle
  • 2 ha de cultius a l’aire lliure d’hortícoles, de flors o de planta ornamental.
  • 3 ha de cultius de regadiu (sense considerar les superfícies dels dos ítems anteriors).
  • 4 ha de cultius de secà.

L’equivalent a més de 4 ha de cultius de secà, en el cas que l’explotació tingui una combinació de diferent.

Quan s’ha de fer la DAN?

Aquesta declaració es tramita telemàticament el darrer trimestre de cada any. 

Cal tenir en compte

Limitació de fertilització i calendari d’aplicació
 • Limitació dosis de Kg N/ha en cultius en Zones Vulnerables com fins ara i NOVES restriccions per Zona No Vulnerables (fertilitzants orgànics)
 • S’estableix un calendari d’èpoques d’aplicació per als fertilitzants nitrogenats que afecta també a les zones NO vulnerables
 • Caps de setmana: No es poden aplicar fertilitzants orgànics des de les 15 h del divendres fins a les 24 h del diumenge, i des de les 15 h de la vigília d’un dia festiu fins a les 24 h del dia festiu, si es fa a menys de 500 metres de nuclis de població o àrees de lleure. Se n’exceptuen les aplicacions amb injectors que deixin el fertilitzant totalment incorporat dins del sòl.
 • Apilament temporal, màxim 3 mesos
 • Casos i terminis d’incorporació o enterrat al sòl dels fertilitzants
GPS, qui esta obligat ?

Tenen l’obligació de portar aquesta traçabilitat en temps real qui realitza el transport i/o aplicació de dejeccions ramaderes, fangs de depuradora i altres residus orgànics agroindustrials en els supòsits que s’indiquen a continuació.

 • Aplicacions a > 10 km
 • Transport per tercers
 • Emmagatzematge a destinació >10 km
 • Apilament temporal >10 km
 • Gestors de residus (origen o destinació) i centres de gestió
 • Dejeccions de granja en ZV que s’apliquen en ZNV
 • També GPS per determinats transports de residus

En 3 anys, per aplicació >5 km en linia recta

Excepcions: granges <2.000 kg N (≈275 porcs)

Prohibició VANO purins
 • Vigent: Aplicació per part de tercers i Cisternes >15 m3
 • Resta casos ⇒prohibit des del febrer 2021
Conductímetre en purins
 • En cisterna, instal·lat permanentment o bé en bassa
 • Obligació:.
  • Vigent en aplicació per part de tercers i cisternes  >15 m3
  • Resta casos ⇒ a partir de 21 febrer 2021

 

Més informació

Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i
d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que
procedeixen de fonts agràries.