El futur dels drets de plantació de vinya

08/07/2015

20150110_093409

Informació actualitzada a data 8/7/2015.

La normativa comunitària del sector vitivinícola preveia la liberalització de les plantacions de vinya a partir de 2015, però la darrera reforma de la PAC ha modificat substancialment aquest objectiu.

Els bons resultats de les mesures introduïdes per la Comissió pel control de l’oferta i les bones perspectives de creixement del mercat mundial del vi, però, sobretot, l’oposició frontal del sector, han estat factors clau d’aquest gir en la política de gestió dels drets de plantació.

A partir de la reforma de la PAC s’estableix un nou règim de control de les plantacions de vinya al conjunt de la Unió Europea, què substitueix l’actual mecanisme de drets de plantació per un nou sistema d’autoritzacions administratives. Per altra banda, es preveu un creixement progressiu del potencial vitícola durant el període 2016 a 2030.

Règim d’autoritzacions

Es concediran autoritzacions per a noves plantacions, replantacions i drets de plantació pels quals es sol·liciti la conversió en autoritzacions.

El nou sistema permetrà l’autorització de plantacions sense cost pels viticultors. Aquells que hagin arrencat una vinya podran sol·licitar l’autorització per plantar al mateix terreny d’arrencada o una altre superfície de l’explotació. En aquest cas, l’autorització definitiva es concedirà de forma automàtica. No obstant això, s’autoritza per a que en l’àmbit d’una denominació d’origen o indicació geogràfica es puguin limitar les replantacions si el sector així ho acorda.

Les autoritzacions de plantació caducaran passats tres anys i no seran transferibles, pel que si no s’utilitzen es perdran.

Increment del potencial vitícola

A disgust dels viticultors, s’obliga als Estats membres a posar a la disposició del sector fins uns màxim de l’1% anual de la superfície vitícola d’una estat o regió, tot i que aquesta xifra podrà ser modulada a criteri de l’Estat membre, establint una quota inferior, però mai igual a zero.

Hi ha qui parla d’una liberalització encoberta si s’aplica aquesta mesura al peu de la lletra. Efectivament, segons les estadístiques oficials, la superfície de vinya a Catalunya és de gairebé 55.000 hectàrees, pel que l’aplicació de la nova mesura suposaria un increment anual de 550 hectàrees.

Actualment les CCAA i el MAGRAMA estan elaborant una disposició bàsica per establir els criteris d’admissibilitat i de prioritat de les noves autoritzacions. De totes formes, el reglament comunitari estableix que si en un determinat any les sol·licituds d’autoritzacions superen la superfície disponible, aquesta s’haurà de repartir proporcionalment entre tots els sol·licitants, de manera que es podria donar l’estranya situació en què la superfície finalment autoritzada sigui inferior a la sol·licitada, pel que caldria esperar una nova convocatòria per acabar de completar la parcel·la.

Noves plantacions

Cada any s’instrumentarà un procediment per a la sol·licitud de noves plantacions. Una vegada examinades totes les peticions, si la superfície total coberta per les sol·licituds admissibles presentades no excedeix la superfície posada a disposició es concediran les autoritzacions per a tota la superfície sol·licitada pels productors. En cas contrari, si la  superfície total coberta per les sol·licituds admissibles presentades excedeix la superfície posada a disposició s’aplicarà un procediment de selecció i es reduirà proporcionalment la superfície concedida.

La comunicació de la concessió de les noves autoritzacions es farà abans de l’1 d’agost de l’any de sol·licitud. En el cas que la superfície concedida sigui inferior al 50% de la sol·licitada es disposarà d’un termini d’un mes per renunciar a la concessió.

Replantacions de vinya

Les sol·licituds d’autoritzacions per replantacions es podran presentar en qualsevol moment durant la mateixa campanya vitícola en què tingui lloc l’arrencada. No obstant això, els Estats membres podran disposar que la presentació de sol·licituds d’autoritzacions per replantacions pugui realitzar-se fins al final de la segona campanya vitícola següent a aquella en què hagi tingut lloc l’arrencada, pel que a la pràctica es podria disposar de fins a 6 anys per replantar un vinya.

Règim transitori

S’estableix un règim transitori de conversió dels actuals drets de plantació en autoritzacions de plantació. En un principi, aquesta conversió no es faria de forma automàtica. Haurà de ser el mateix titular dels drets qui ha de sol·licitar la conversió, com a molt tard abans del 31 de desembre de 2020.

Cal tenir en compte que una vegada realitzada la conversió, la vigència de l’autorització no podrà superar 3 anys i tampoc podrà superar la durada del dret original.

Transferències de drets de plantació

A partir del proper any no es podran comprar i vendre drets de plantació. A la pràctica, si no hi ha un canvi de criteri per part del DAAM, en l’àmbit de Catalunya les cessions de drets només es podran realitzar fins el 16 de novembre de 2015, que és la data límit per realitzar transferències de drets de plantació.

Les transferències de drets de plantació només es podran realitzar en l’àmbit de Catalunya, atès que la transferència  des de Catalunya a d’altres comunitats autònomes està restringida perquè s’ha accedit el saldo d’hectàrees de drets transferibles fora de Catalunya.

 

A partir de 2016 només serà possible plantar vinya per tres vies:

- Per l'arrancada d'una vinya existent.
- Per conversió de drets de plantació en autoritzacions, què no seran transferibles.
- Procedents del mecanisme anual d'increment del potencial (màxim 1%).

 

Més informació

Reglamento (UE) nº 1308/2013 el Paralamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.

Ordre AAM/189/2015, de 16 de juny, per la qual s’estableixen normes transitòries de tramitació de les sol·licituds d’arrencada, de plantació i de replantació de vinya, i de transferència de drets de plantació, durant l’any 2015.