Gestió del potencial vitícola a partir de 2016

20/10/2015

Arran de la darrera reforma de la PAC, el règim de drets de plantació que ha estat vigent en les tres últimes dècades donarà pas a un sistema d’autoritzacions de plantació a partir de l’1 de gener de 2016.

El Ministeri d’Agricultura (MAGRAMA) ha publicat les normes que han de regular el potencial de producció vitícola a partir d’aquesta data, en aplicació del Reglament (UE) 1308/2013, pel qual s’estableixen les Organitzacions Comunes de Mercats Agrícoles, i entre elles les dels productes vitivinícoles.

Una de les principals novetats, serà el paper que assumiran les organitzacions interprofessionals del sector vitivinícola (a Catalunya manca una legislació específica reguladora de les interprofessionals) i els òrgans gestors de les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques, pel fet que podran fer recomanacions sobre limitacions i restriccions a la plantació de vinya en una regió determinada.

raim

Nou sistema de gestió del potencial vitícola

Des de l’1 de gener de 2016, i fins al 31 de desembre de 2030, les plantacions de vinya de raïm de vinificació es poden plantar o replantar únicament si es concedeix una autorització per part de l’administració competent.

Aquesta autorització podrà tenir els següents orígens:

  1. S’ha arrencat una vinya i es sol·licita una autorització de replantació.
  2. S’ha rebut autorització per a una nova plantació procedent de la quota anual nacional de fins a l’1 % (mecanisme de salvaguarda).
  3. S’ha convertit en autorització un dret de plantació que estava en vigor.

Queden exemptes d’aquesta obligació les superfícies de vinya destinades a finalitats experimentals o al cultiu de vinyes mares d’empelts. El raïm obtingut d’aquestes plantacions no es podrà comercialitzar durant els períodes en què tinguin lloc l’experiment o el període de producció de vinyes mares d’empelts.

Les autoritzacions de plantació tenen un període de validesa de tres anys.

 

Arrencades i replantacions

Arrencades

El sistema de replantacions, és a dir d’arrencada i posterior plantació, no diferirà excessivament respecte el sistema actual.

Per arrencar una vinya cal presentar un sol·licitud d’arrencada, acompanyada, si s’escau, del consentiment del propietari de la terra. Un cop executada l’arrencada, s’ha de comunicar, tal com es feia fins ara, al Departament d’Agricultura, qui, després d’una comprovació prèvia en camp, ha d’emetre una resolució d’arrencada i comunicar-la a l’interessat, indicant la superfície arrencada en cultiu pur.

Tot aquest procés s’ha de realitzar durant una mateixa campanya.

untitled-infographic_20151018212943_1445203783677_block_1

Replantació

La sol·licitud de replantació s’ha de presentar abans del final de la segona campanya següent a la campanya en què s’hagi notificat la resolució d’arrencada, és a dir, es disposarà de 3 campanyes per sol·licitar la replantació, inclosa la campanya de l’arrencada.

A partir d’aquest moment, el Departament d’Agricultura podrà concedir l’autorització de replantació, què tindrà un període de validesa de tres anys. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant ha de comunicar-ho a l’autoritat competent.

L’autorització de replantació s’ha d’utilitzar a la mateixa explotació del titular de l’arrencada. Queden prohibits els canvis de titularitat de les autoritzacions de plantació de vinyes.

S’estableix la possibilitat d’efectuar replantacions anticipades, subjectes a la presentació d’una garantia, d’un import encara per determinar, en forma d’un aval d’entitat bancària, una assegurança de caució, un ingrés en efectiu o una altra garantia financera.

 

Noves plantacions

Superfície màxima per a noves plantacions.

Anualment el MAGRAMA establirà una superfície disponible per a noves plantacions per al conjunt de l’Estat. Aquesta haurà ser superior al 0% i com a màxim de l’1% de la superfície nacional plantada de vinya el 31 de juliol de l’any anterior.

Aquesta superfície es podria limitar, però no prohibir, en una zona geogràfica delimitada d’una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida específica. En qualsevol cas, la disponibilitat de noves autoritzacions haurà d’estar motivada i justificada en funció de les perspectives del mercat, la previsió d’impacte de les noves plantacions i de les recomanacions de les organitzacions interprofessionals que operin en el sector vitivinícola i els òrgans de gestió de les denominacions d’origen.

Les superfícies de nova plantació no es podran acollir als ajuts dels Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya.

untitled-infographic_20151018212943_1445203783677_block_2

Sol·licitud de noves plantacions

Les sol·licituds d’autoritzacions de noves plantacions es presentaran entre l’1 de febrer i el 15 de març de cada any.

A la sol·licitud caldrà indicar la superfície sol·licitada i la localització específica de la superfície per a la qual es demana l’autorització.

Criteris de prioritat per a noves plantacions

Per a la sol·licitud de drets de noves plantacions s’aplicaran els següents criteris de prioritat:

a) Que el sol·licitant sigui una persona, física o jurídica, que l’any de la presentació de la sol·licitud no faci més de 40 anys i sigui un nou viticultor. S’entén com a nou viticultor la persona que planti vinyes per primera vegada i estigui establerta en qualitat de cap d’explotació. Es comprovarà que el sol·licitant no ha estat titular de cap parcel·la de vinya al Registre vitícola.

Pel cas de persones jurídiques, es comprovarà l’existència d’un nou viticultor de menys de 40 anys i que aquest exerceix el control efectiu sobre la societat quan les accions o participacions d’aquest comportin, almenys, un capital social igual o superior que el del soci amb més participació i, a més, formi part de la seva junta rectora o òrgan de govern.

La puntuació màxima serà de 10 punts.

b) Per a la resta de sol·licitants es valorarà, entre altres criteris, que no tingui plantacions de vinya sense autorització (vinyes irregulars) (6 punts) i que no hagi vençut cap autorització per a nova plantació concedida anteriorment per no haver estat utilitzada (1 punt), i/o no tingui plantacions de vinya abandonada al Registre vitícola durant els vuit anys anteriors (1 punt).

La puntuació màxima serà de 10 punts.

Procediment pel repartiment de les noves plantacions

Les sol·licituds amb una puntuació més alta, se’ls hi concedirà tota la superfície sol·licitada.

A les sol·licituds amb una puntuació inferior, pel conjunt de les quals no hi ha prou superfície disponible per satisfer la superfície sol·licitada, se’ls repartirà la superfície disponible a prorrata. No s’estableix cap limitació a la superfície que es pot sol·licitar o prioritat per a les sol·licituds de superfície inferior.

Les sol·licituds s’han de resoldre i notificar abans de l’1 d’agost de cada any.

Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% de la superfície sol·licitada la poden rebutjar el mes següent a la data de la notificació de la resolució.

 

Conversions de drets de plantació de vinya en autoritzacions

Els drets de plantació concedits d’acord amb l’antic règim de gestió del potencial vitícola, es poden convertir en autoritzacions per a la plantació de vinya.

La conversió l’ha de sol·licitar el titular del dret -no és farà d’ofici- entre el 15 de setembre de 2015 i el 31 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.

Les autoritzacions concedides per conversió de drets de plantació tenen el mateix període de validesa que el dret de plantació de procedència. En qualsevol cas, el període de vigència no pot superar el 31 de desembre de 2023.

En el cas pràctic d’un dret de plantació generat l’any 2015, en les condicions de l’antic règim de drets de plantació, tindria una durada de 8 campanyes, és a dir, aquest dret caducaria l’any 2023. En l’actual sistema, la durada podrà ser la mateixa, sempre i quan es posposi la conversió fins el 2020 (l’autorització resultant té una durada de 3 anys).

 

Altres aspectes rellevants

Modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autorització

S’autoritza la modificació de la localització de l’autorització d’una plantació, sempre i quan es justifiqui degudament.

La no utilització de les autoritzacions donarà loc a sancions.

Transferència de drets de plantació

Els drets de plantació de vinya van deixar de ser transferibles a partir del 16 de novembre de 2015. Des d’aleshores, els drets en cartera només seran transferibles en els següents casos:

  1. Herència per mortis causa o herència anticipada.
  2. Fusions i escissions de persones jurídiques.

 

Més informació

Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.