Gestió Integrada de Plagues (GIP)

01/11/2014

Aplicacio_fitoDefinició

La Producció Integrada de Plagues (GIP) es defineix com l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals de manera que la utilització de productes fitosanitaris químics es limiti al mínim necessari per mantenir la població de la plaga en nivells inferiors als que produirien danys o pèrdues inacceptables des d’un punt de vista econòmic.

La definició anterior no prohibeix radicalment l’ús dels plaguicides químics de síntesi orgànica, sinó que es limita el seu ús quan no hi hagi una altra alternativa, de forma racional i respectant el medi ambient.

Obligacions

Des de l’1 de gener del 2014 la gestió de les plagues dels vegetals en els àmbits professionals es realitzarà d’acord amb els principis de la Gestió Integrada de Plagues.
Aquesta obligació afecta a la gestió del control de plagues, malalties i males herbes dels conreus en l’àmbit de les explotacions agràries, però també es fa extensible als usos no agraris dels productes fitosanitaris.

En quan a les inspeccions tècniques dels equips d’aplicació dels fitosanitaris (ITEAF), abans del 26 de novembre de 2016, tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris han d’estar revisats.

 Abans del 26 de novembre de 2016, tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris han d’estar revisats.

Guies de Gestió Integrada de Plagues

Els principis de la Gestió Integrada de Plagues han de quedar recollits en les guies específiques per a cada cultiu o grup de cultius que publiqui l’administració competent, en les què es descriuen les bases per a la correcta aplicació de les tècniques de gestió integrada de plagues.
Aquestes guies van dirigides als agricultors, assessors en gestió integrada de plagues, usuaris professionals de productes fitosanitaris i tècnics.

A data d’avui, estan publicades les següents guies de gestió integrada de plagues:

Raïm de transformació

Raïm de transformació.

Raïm de taula

Raïm de taula.

Olivera

Olivera.

Cítrics i subtropicals.

Cítrics i subtropicals.

Fruiters de llavor

Fruiters de llavor.

Fruiters de pinyol

Fruiters de pinyol.

Ametller

Ametller

Avellaner

Avellaner.

Cereals

Cereals

Blat de moro

Blat de moro.

Patata

Patata.

Tabac

Tabac.

Assessorament en GIP

Les explotacions agràries hauran de disposar del suport assessor en GIP reconegut, què assessorarà sobre la presa de decisions en la lluita contra de plagues i, en particular, sobre l’ús de productes fitosanitaris.
No obstant això, no caldrà disposar d’assessor en GIP quan es consideri que l’explotació té un baix consum en fitosanitaris. Tampoc caldrà disposar d’assessor en GIP quan l’explotació estigui certificada en Producció Ecològica o Producció Integrada, o quan es sigui membre d’una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV).

raimLes explotacions que hagin de disposar d’un assessor hauran de disposar d’un Document d’Assessorament que inclourà els següents documents:

 • Contracte d’assessorament, en el què s’estableixi la relació contractual i l’existència d’un compromís d’assessorament específic en matèria de GIP entre l’assessor i el productor.
 • Descripció de l’explotació assessorada, en el què es realitzarà una identificació i descripció exhaustiva de l’explotació, i en concret de les principals incidències fitosanitàries.
 • Registre d’actuacions fitosanitàries, en el qual es reflectirà qualsevol intervenció fitosanitària a nivell de parcel·la. Aquest document haurà de ser haurà, com a mínim dos cops a l’any, per l’assessor en GIP.

Quadern d’Explotació

És d’obligat compliment el manteniment d’un quadern d’explotació on, com a mínim, es facin constar les següents dades:

 • Les dades generals de l’explotació (nom i cognoms del titular, adreça, etc).
 • Nom de l’assessor en GIP, si s’escau o de l’Agrupació de Defensa Vegetal a la qual es pertany.
 • Nom de les persones aplicadores de tractaments fitosanitaris.
 • Relació d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Registre de tractaments fitosanitaris a nivell de parcel·la, amb valoració de la seva eficàcia.

Les explotacions en què no calgui disposar d’un assessor en GIP hauran de mantenir igualment un quadern d’explotació.

Us podeu descarregar un model de quadern d’explotació en format Word des d’aquí.

Conservació de documentació

S’hauran de conservar, com a mínim, durant 3 anys, els següents documents:

 • Document d’Assessorament, si s’escau.
 • Certificats d’inspecció dels equips de tractament.
 • Factures d’adquisició de productes fitosanitaris.
 • Contractes d’empreses d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Anàlisi de residus de productes fitosanitaris.
 • Comprovants de lliurament dels envasos a un gestor de residus o a SIGFITO.

isonet

Formació dels aplicadors

A partir de 26 de novembre de 2015, els usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris hauran d’estar en possessió d’un carnet que acrediti coneixements apropiats per exercir la seva activitat.
Tots els aplicadors de productes fitosanitaris d’ús professional han de disposar de com a mínim del carnet d’aplicador de nivell bàsic.
Els agricultors que disposin de personal auxiliar que faci tractaments a la pròpia explotació o facin tractaments a tercers han de disposar del carnet d’aplicador de nivell qualificat.

Més informació

Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitaris per aconseguir un ús
sostenible dels plaguicides.

Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris.