Inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris

10/01/2016

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una ordre per la qual es regulen les inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF) en l’àmbit de Catalunya.

En aquesta ordre s’estableixen els equips que han de ser sotmesos a les inspeccions periòdiques, així com les condicions per a la constitució i funcionament de les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris.

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligatori en aquesta matèria i, entre ells, l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Aquesta directiva ha quedat transposada a l’ordenament espanyol mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, relatiu a inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris, que estableix que per prevenir riscos és necessari, entre altres requisits, utilitzar equips d’aplicació de productes fitosanitaris que funcionin correctament, garantint l’exactitud en la distribució i dosificació del producte, així com l’absència de fuites en l’ompliment, el buidat i el manteniment.

Els EAPF han d’estar inspeccionats, almenys una vegada, per una estació ITEAF, abans del 26 de novembre de 2016.

makato

Objecte

L’ordre té per objecte:

a) Regular la inspecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris en ús.

b) Establir els requisits mínims i el règim d’autorització de les estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Productes Fitosanitaris.

c) Determinar l’òrgan competent responsable del control i l’aplicació del programa d’inspeccions periòdiques.

d) Determinar el cens dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris a inspeccionar.

e) Establir les unitats de formació de la inspecció acreditades per impartir i certificar els cursos de formació dels directors i inspectors de les estacions.

A partir del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF que hagin passat favorablement la inspecció.

Equips que s’han d’inspeccionar

a) Els equips mòbils d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) de qualsevol capacitat o pes, i que corresponguin a alguns dels gèneres de màquines següents:

b) Equips d’aplicació instal·lats en aeronaus.

c) Equips d’aplicació instal·lats en hivernacles, en altres locals tancats o a l’aire lliure.

No s’han d’inspeccionar els polvoritzadors de motxilla, els polvoritzadors d’arrossegament manual (carretons) amb dipòsit de fins a 100 litres, i altres equips, mòbils o fixos, no recollits a la relació anterior.

Els EAPF a inspeccionar han d’estar inscrits al Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Els equips d’aplicació instal·lats en aeronaus i els equips d’aplicació instal·lats en hivernacles i altres locals tancats o a l’aire lliure s’inclouran en el respectiu cens a instàncies del seu titular, que tindrà l’obligació de sol·licitar-ne la inclusió al cens.

Prioritats de les inspeccions

Els EAPF han d’estar inspeccionats, almenys una vegada, per una estació ITEAF, abans del 26 de novembre de 2016.

Els titulars d’EAPF que per algun motiu no puguin realitzar la inspecció del seu equip dins del període establert pel programa poden sol·licitar una autorització per realitzar la inspecció fora del període establert pel Programa d’inspecció dels EAPF.manometre

Per tal de prioritzar la inspecció dels equips de més utilització o que ofereixin un risc més alt, es tindrà en compte:

a) Respecte a la titularitat dels equips:

  1. Empreses de serveis de treballs agraris.
  2. Agrupacions de defensa vegetal (ADV), agrupacions de defensa sanitària (ADS) o altres associacions similars.
  3. Cooperatives agràries i altres agrupacions d’agricultors, així com les comunitats de béns que agrupin més de deu productors.

b) Respecte a les característiques pròpies de l’equip:

  1. Equips més antics
  2. Equips de més capacitat de treball
  3. Equips automotrius

També seran prioritaris els equips que s’utilitzen en zones especialment sensibles o protegides i els de les zones on hi ha un nombre més alt de màquines i es fan més aplicacions fitosanitàries.

Periodicitat de les inspeccions

Equips existents

Cada 5 anys fins al 2020, i 3 anys a partir d’aquesta data.

En el cas dels equips llur titular sigui una empresa de serveis, una ADV o una cooperativa o agrupació de productors, el període entre inspeccions serà sempre com a màxim de 3 anys.

Equips nous

S’han d’inspeccionar almenys una vegada, dins del termini dels 5 primers anys.

A partir del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF que hagin passat favorablement la inspecció.

Elements dels EAPF que han de ser objecte d’inspecció

Elements de transmissió de la potència.

La carcassa protectora de la transmissió de la presa de força i la protecció de la connexió de la presa de força han d’estar ajustades i en bon estat, i els dispositius de protecció i qualsevol part de la transmissió que siguin mòbils o giratoris no han d’estar afectats en el seu funcionament, de manera que s’asseguri la protecció de l’operador.
pump

Bomba.

La capacitat de la bomba ha de correspondre a les necessitats de l’equip i la bomba ha de funcionar adequadament per garantir un volum d’aplicació estable i fiable. La bomba no ha de tenir fugues.
Agitació.

Els dispositius d’agitació han d’assegurar l’adequada recirculació per aconseguir que la concentració de tot el volum de la barreja líquida de polvorització que es trobi en el dipòsit sigui uniforme.
Dipòsit de líquid per a la polvorització.

Els dipòsits de líquid per a la polvorització, inclosos l’indicador de nivell, els dispositius d’ompliment, les malles i filtres, els sistemes de buidat i esbandida i els dispositius de mescla han de funcionar de manera que es redueixin al mínim els vessaments accidentals, distribucions irregulars de la concentració, l’exposició de l’operador i el volum residual.

Sistemes de mesura i de regulació i control.

Tots els dispositius de mesura, de connexió i desconnexió, d’ajust de la pressió o del cabal han d’estar calibrats adequadament i han de funcionar correctament i sense fugues. Durant l’aplicació ha de ser fàcil controlar la pressió i utilitzar els dispositius d’ajust de la pressió. Els dispositius d’ajust de la pressió han de mantenir una pressió constant de treball amb un nombre constant de revolucions de la bomba, per garantir que el cabal d’aplicació és estable.

Tubs i mànegues.

Els tubs i mànegues han d’estar en bon estat per evitar fallades que alterin el cabal de líquid o que es produeixin vessaments accidentals en cas d’avaria. No hi ha d’haver fugues dels tubs o mànegues quan l’equip estigui funcionant a la pressió màxima.

Filtratge.

Per evitar turbulències i heterogeneïtat en el repartiment de la polvorització, els filtres han d’estar en bones condicions i la seva mida de malla ha de correspondre al calibre dels broquets instal·lats en el polvoritzador. Si s’escau, ha de funcionar correctament el sistema d’indicació de l’obturació dels filtres.nozzle

 

Barra de polvorització (en cas d’equips que polvoritzin productes fitosanitaris, per mitjà d’una barra disposada horitzontalment, situada a prop del conreu o objectiu que es vagi a tractar).

La barra de polvorització s’ha de trobar en bon estat i ser estable en totes les direccions. Els sistemes de fixació i ajust i els dispositius per esmorteir els moviments imprevistos i compensar la inclinació han de funcionar de forma correcta.

Broquets.

Els broquets han de funcionar adequadament per evitar el degoteig quan s’aturi la polvorització. Per garantir l’homogeneïtat del repartiment de la polvorització, el cabal de cada un dels broquets no s’ha de desviar significativament dels valors de les taules de cabal subministrades pel fabricant.

Distribució.

fan_sepHan de ser uniformes la distribució transversal i vertical (en cas d’aplicacions a conreus en altura) del líquid de polvorització en la superfície objectiu, quan correspongui.

Ventilador (en cas d’equips d’aplicació que distribueixen productes fitosanitaris amb assistència d’aire).

El ventilador ha d’estar en bon estat i ha d’assegurar un flux d’aire estable i fiable.

 

Més informació

Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d’inspeccions periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un ús sostenible dels plaguicides.