L’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

25/05/2020

El Govern de la generalitat dóna un darrer impuls a la creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, què té per objecte la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya.

La nova entitat s’hauria de convertir en l’ens depenent de l’Administració encarregat de regular el patrimoni natural i funcionaria a la semblança d’altres organismes com l’Agència de Residus de Catalunya o l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya vol seguir un camí similar al model francès, on recentment s’ha posat en funcionament un organisme similar amb el mateix objectiu. De moment, a Catalunya la nova agència pretén avançar sense el suport de bona part del sector agrari, inclús alguns ajuntaments, que la veuen com una amenaça a la gestió del món rural des del mateix territori.

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 19 de febrer de 2020, va acordar establir el seu dictamen sobre la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural, que ha estat publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 553, de 26 de febrer de 2020.