Les claus de la nova PAC

15/11/2014

Arran de l’entrada en vigor de la nova Política Agrària Comuna (PAC), l’any 2015 serà clau per entendre el funcionament del règim de Pagament Únic.

Les explotacions beneficiàries dels ajuts de la PAC hauran de donar compliment a diversos aspectes normatius que cal conèixer.

Mentre s’està a l’espera de la publicació de la normativa específica que regirà el desenvolupament de la PAC en el període 2015-2020, a continuació avancem alguns punts clau de la nova PAC.

Nou model d’ajuts

Els anomenats ajuts directes, en forma d’ajuts a la renda dels agricultors estan finançats íntegrament amb càrrec al pressupost de la Unió Europea, representant aproximadament el 70% del pressupost de la PAC.
La reforma de la PAC preveu que el 30 % dels pagaments directes estiguin vinculats al compliment per part dels agricultors, de pràctiques agrícoles sostenibles, beneficioses per a la qualitat dels sòls, la biodiversitat i el medi ambient.
El nou model d’ajuts directes a partir de 2015 consistirà en:

  • Pagament base. Calculat a partir dels nous Drets de Pagament Base (DPB), que s’assignaran a partir de 2015, segons un model de regionalització basat en la comarca agrària.
  • Pagament verd o “greening“. Es tracta d’un pagament anual que complementa al Pagament Base, llur concessió està condicionada al compliment d’unes determinades pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
  • Pagament per a joves agricultors. Es tracta d’un nou ajut destinat als joves que s’incorporin per primera vegada a l’activitat agrària o ho hagin fet durant els cinc anys anteriors i que tinguin menys de 40 anys. És complementari als ajuts per aquest mateix concepte que es concedeix amb càrrec als Programes de Desenvolupament Rural.
  • Règim d’ajuda acoblada. Destinada a determinats sectors o tipus d’agricultura específics amb dificultats. També hi podran accedir els titulars de drets especials sense base territorial.
Info PAC

Els conceptes bàsics de la PAC

Pagament verd o “greening”

El requeriment d’enverdiment de la PAC i el nou model d’ajuts directes condiciona la planificació de sembres d’enguany. Per ser receptor del pagament verd s’haurà de respectar la diversificació de cultius i comptar amb un 5% de superfície d’interès ecològic.

JDAgricultor actiu

Es tracta d’un concepte nou que ha generat molta controvèrsia entre el sector, per la seva transcendència en el procés d’assignació i cobrament dels nous drets de pagament.
Per ser perceptor del Pagament Únic a partir de 2015, el sol·licitant de les ajudes haurà de justificar que desenvolupa una activitat agrària, prenent com a referència l’exercici fiscal 2014. A més, del total d’ingressos agraris, els ajuts directes hauran de representar menys del 80%.
Resten al marge d’aquesta limitació els receptors d’ajuts directes amb imports per sota de 1.250 euros anuals, pels quals s’estableix un règim específic de petits agricultors.

Registre d’explotacions agrícoles

S’establirà un registre d’explotacions agrícoles, similar a l’existent Registre d’Explotacions Ramaderes, en el què s’haurà d’estar inscrit obligatòriament per ser receptor de les ajudes. El tràmit d’inscripció es farà amb la Declaració Única Agrària (DUN).
Serà obligatori que la DUN s’indiqui el règim de tinença de la terra, com propietat, arrendament, parceria, etc.

Manteniment de l’activitat agrària

S’establiran unes condicions mínimes per garantir l’existència d’una activitat agrària mínima sobre les superfícies de conreu. Les superfícies agràries de l’explotació no podran estar abandonades. Els beneficiaris realitzaran, com a mínim, una activitat anual sobre les parcel·les declarades.

Oliveres

Cessions de drets de pagament

El 2015 no es podrà realitzar cessions de drets de pagament, atès que fins a final d’any no es coneixerà l’assignació definitiva de drets que li correspon a cada sol·licitant. Els intercanvis de drets hauran de quedar reflectits en els contractes de compravenda, arrendament o parceria.
És important remarcar que els intercanvis de drets de pagament només es podran realitzar des d’un agricultor en actiu a un altre agricultor en actiu.
Per aquells que no disposin de drets de pagament, s’establirà un procediment administratiu per poder optar als drets de la reserva.

Llindar mínim de pagament

No es concediran pagaments directes als beneficiaris de menys de 100 euros l’any 2015, de 200 euros l’any 2016 i de 300 euros els següents.

Regionalització de la PAC

Es proposa un model basat en la comarca agrària, en la què es diferenciaran les següents orientacions productives:

  • Terres de secà.
  • Terres de regadiu.
  • Cultius permanents.
  • Pastures.

Les comarques s’agruparan en regions en funció de la similitud dels imports per hectàrea.
Una mateixa persona podrà tenir drets en regions diferents i, per tant, tindrà drets amb valors diferents. Per altra banda, els drets només es podran transmetre dins la mateixa regió d’on provenen.