Mesures de suport al sector de la vinya i el vi

14/06/2020

El Govern de l’Estat ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries per al sector del vi amb l’objectiu de tractar de pal·liar la difícil situació per la qual travessa aquest sector a causa de la crisi sanitària de l’Covid-19.

Les mesures aprovades són:

Durant els propers dies està previst que el DARP publiqui la corresponent convocatòria específica de desenvolupament d’aquest paquet de mesures en l’àmbit de Catalunya.

Destil·lació de crisis

S’estableix un ajut a la destil·lació de crisi, voluntària, per a vi a granel amb grau alcohòlic mínim de 11% en volum, excepte per als vins base Cava que podrà entrar a partir de 9,5%.

El volum inicial és de 2 Mhl de vi, dels quals 0,5 Mhl seran per a vins amb denominació d’origen protegida (DOP) i 1,5 Mhl per a la resta de vins.

Beneficiaris de l’ajut

Els beneficiaris dels ajuts de destil·lació no seran els cellers, sinó que ho seran els destil·ladors autoritzats, la majoria situats a Castella-La Manxa. El volum de vi a destil·lar per sol·licitant s’haurà de justificar mitjançant els contractes celebrats entre la destil·leria i el productor del vi, per un mínim de 10 hl per contracte.

Import de l’ajut

L’import de l’ajut és de 40 €/hl per als vins amb denominació d’origen i de 30 €/hl per a la resta de vins.
A més, s’estableixen suplements addicionals en funció de la distància a la destil·leria:

 • 0,5 €/hl de vi quan la distància estigui compresa entre 150 i 300 km.
 • 1 € /hl de vi per a distàncies superiors a 300 km.

En el cas que el volum total de vi sol·licitat per destil·lació superi el límit establert, s’aplicarà per a cadascuna de les categories excedides (vi amb DOP o sense), una reducció de volum amb ajut concedit per sol·licitud, proporcional al volum excedit. Es podran assignar transvasaments de volum entre una i altra categoria, en cas de superació d’un i no abast d’un altre, a raó de 1,33 litres de vi sense DOP per cada litre amb DOP i 0,75 litres amb DOP per cada litre de vi sense DOP.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar per mitjans electrònics com a molt tard el 23 de juny de 2020.

A les sol·licituds s’haurà de fer constar les dades del destil·lador i el llistat dels productors subministradors del vi, volum, grau alcohòlic i tipus de vi contractat, així com un document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució per un import igual a el 110% de l’ajut sol·licitat.

Destinació de l’alcohol.

L’alcohol obtingut s’utilitzarà exclusivament en processos industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics, o energètics, per tal d’evitar distorsions de la lliure competència.

L’alcohol obtingut haurà de ser desnaturalitzat.

Emmagatzematge privat de vi

S’estableix una ajuda a l’emmagatzematge privat voluntari de 2 Mhl de vi amb DOP i de 0,25 Mhl de vi amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

Productes que es poden acollir a l’ajut

La mesura es podrà fer extensiva als vins a doll que es trobin emmagatzemats en dipòsits o magatzems precintables, de manera que es garanteixi que el producte objecte de la ajuda no surt al mercat abans de el període d’emmagatzematge compromès. També s’hi podran acollir els vins escumosos embotellats, sempre i quan les ampolles estiguin ubicades en suports o magatzems precintables que garanteixin la integritat del producte objecte de l’ajuda.

Beneficiaris de l’ajuda

Els beneficiaris dels ajuts d’emmagatzematge privat seran les empreses vitivinícoles que produeixin vi amb DOP o vi amb IGP.

Import de l’ajut.

L’ajuda està establerta en 0,027 €/hl i dia de vi emmagatzemat, amb un mínim de 50 hectolitres per sol·licitant, excepte per les Illes Balears, Galícia, Regió de Múrcia i Comunitat de Madrid, on el mínim serà de 25 hectolitres per sol·licitant.

Durada de l’emmagatzematge

La durada de l’emmagatzematge podrà ser de 180, 270 o 360 dies en el cas dels vins negres, i de 180 dies per a la resta de vins (0,03645 €/ampolla de Cava durant un període de 180 dies).

Aquests períodes podran interrompre si les condicions de mercat ho aconsellen, sempre i quan ho autoritzi el FEGA.

En el cas en què el volum total de vi sol·licitat per a emmagatzematge superi les limitacions establertes per a cadascuna de les categories (DOP o iGP), s’aplicarà una reducció de volum amb ajut concedit per sol·licitud proporcional al volum excedit per a cada categoria. Es permet el travàs de volum sobrant de l’emmagatzematge de vi amb IGP a vi amb DOP, però no a la inversa.

Sol·licituds d’ajuda.

S’admetrà una única sol·licitud per operador que haurà de ser presentada per mitjans electrònics com a molt tard el 23 de juny de 2020.

A les sol·licituds s’haurà de fer constar les dades de l’empresa sol·licitant, el volum i període d’emmagatzematge, i la localització del magatzem. També serà obligatori presentar una garantia de bona execució per un import igual a el 110% de l’ajut sol·licitat.

Collita en verd

S’estableix un ajut de 10 milions d’euros per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una DOP.

S’entén per collita en verd la destrucció o eliminació total dels raïms de raïm quan encara estan immadurs, de manera que es redueixi a zero el rendiment de la parcel·la, sense que hi pugui haver raïm sense veremar en la parcel·la de vinya objecte de l’ajut .

Beneficiaris

Es podran acollir a l’ajuda a la collita en verd els viticultors inscrits en alguna DOP, per a aquelles parcel·les de vinya registrades en aquesta DOP que es destinin a la producció de raïm per a vinificació.

No podran ser beneficiaris els que contravinguin la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació, com en matèria de les declaracions obligatòries regulades en l’àmbit comunitari i nacional.

Requisits
 • Només podran es podran acollir a l’ajuda a la collita en verd les sol·licituds de parcel·les completes de vinya, que estiguin registrades en una DOP i que es destinin a la producció de raïm per a vinificació.
 • Les parcel·les que s’acullin a l’ajut hauran de tenir més de 3 anys d’edat.
 • Les sol·licituds es realitzaran per parcel·les la superfície mínima sigui igual o superior a 0,3 hectàrees.
 • A Catalunya, la collita en verd només es podrà realitzar-se de forma manual. S’exclouen els mitjans mecànics i químics.
Import de l’ajut

L’import de l’ajut a la collita en verd serà 2.474,40 euros/ha, què és el resultat de sumar els components següents:

 • La compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels gotims de raïm: 240 euros/hectàrea.
 • La compensació per la pèrdua d’ingressos: 2.234,40 euros/hectàrea.
Presentació de sol·licituds i resolució

La presentació de les sol·licituds haurà de ser per mitjans telemàtics, podent-se presentar a través d’una entitat col·laborada del DARP, com és el cas de LANDGEST enginyers.

Terminis:

 • Presentació de sol·lituds: 23 de juny de 2020, inclòs.
 • Resolució i notificació de sol·licituds: 24 de juliol de 2020.
 • Execució de la collita en verd: durant els 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució.
 • Realització dels controls sobre el terreny: abans del 31 d’agost de 2020.
Reducció de les ajudes

Les resolucions s’han de resoldre obligatòriament per parcel·les completes. En el cas calgui aplicar un coeficient reductor a la superfície sol·licitada s’aplicaran les següents prioritats, en aquest ordre:

 • Parcel·les de major superfície sobre les més petites.
 • Parcel·les que pertanyin a explotacions de titularitat compartida.
 • Sol·licituds que impliquin una major retirada potencial de vi.

Les reduccions s’aplicaran a la superfície sol·licitada (reducció de parcel·les), no a l’import unitari de l’ajut.

Condicions pel pagament

Les comunitats autònomes hauran de garantir que les superfícies considerades es mantinguin en bones condicions vegetatives, i que es compleixin les disposicions mediambientals i les fitosanitàries.

L’ajuda a la collita en verd es pagarà una vegada que s’hagi comprovat sobre el terreny que s’ha executat correctament l’operació. En cap cas s’entendrà executada la collita en verd a la superfície de les parcel·les en què aquesta no ha estat efectuada en la parcel·la completa havent-se eliminat tots els raïms d’aquesta parcel·la.

Reduccions

Si existeix diferència entre la superfície aprovada i la superfície realment executada determinada pels controls sobre el terreny, s’establiran les següents reduccions:

 • No supera el 20%, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny.
 • Superior a l’20%, però igual o inferior a l’50%, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del percentatge de la diferència comprovada.
 • Superior al 50%, no tindrà dret a l’ajuda.
Desastre natural

No es pagarà l’ajut en cas de pèrdua total o parcial de la producció abans de la data de collita en verd com a conseqüència d’un desastre natural.

Es considera que ha existit un desastre natural quan per condicions meteorològiques com les gelades, la calamarsa, les pluges o la sequera, es destrueixi més de l’30% de la producció, calculada com la mitjana anual d’un agricultor determinat durant el trienni precedent o d’una mitjana triennal basada en els cinc anys anteriors que exclogui la xifra més elevada i la xifra més baixa.

 

Més informació

Resolució ARP/1394/2020, de 15 de juny, per la qual es convoquen els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 per a la campanya 2019-2020.

Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas.

No comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.