Mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius als vegetals

09/10/2014

En l’àmbit de les seves competències, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha decretat l’establiment de mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals.TUTA_ABSOLUTA_tomato

Aquestes mesures es concreten en obligacions que afecten directament als titulars i responsables de conreus, així com d’àrees verdes, empreses de producció de material vegetal i al sector de la jardineria.

 

Objecte

Establir mesures per evitar la introducció a Catalunya d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals i la seva propagació.

 

Definicions

Organisme nociu especialment perillós per als vegetals i productes vegetals: tota espècie, raça o biotip vegetal, animal o agent patogen que sigui perjudicial per als vegetals o productes vegetals, identificada per la normativa de la Unió Europea relativa a les mesures de protecció contra la introducció d’aquests tipus d’organismes en el seu territori.

També es consideren organismes nocius especialment perillosos els inclosos en les decisions comunitàries sobre mesures d’emergència i/o control, els que constin a la llista d’alertes de l’Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció de les Plantes (OEPP-EPPO) i aquells que, tot i no constar a la normativa comunitària o llistats europeus, siguin detectats en el territori de Catalunya pel departament competent en matèria de sanitat vegetal i la introducció dels quals, científicament fonamentada, doni lloc a l’adopció de mesures cautelars per evitar que pugui provocar perjudicis mediambientals o econòmics importants.

Risc fitosanitari greu: aquell produït pels organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.

 

Obligacions

Afecten als responsables o titulars d’espais agraris i forestals o d’àrees verdes no agràries, d’empreses proveïdores de material vegetal i els professionals del sector de la jardineria.

Aquests hauran de:

  1. Vigilar i mantenir el correcte estat fitosanitari dels cultius, plantacions i collites, vegetals, productes vegetals, masses forestals i àrees verdes no agràries de les quals són titulars o que estan sota la seva responsabilitat, així com dels materials connexos objecte de comerç que puguin facilitar la propagació dels organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.
  2. Facilitar tota classe d’informació sobre l’estat fitosanitari de les plantacions, vegetals i productes vegetals, quan sigui requerida pel departament competent en matèria de sanitat vegetal.
  3. Notificar al departament competent en matèria de sanitat vegetal, per qualsevol mitjà admissible en dret que permeti una comunicació al més immediata possible, tota aparició atípica o símptomes d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.
  4. Aplicar les mesures obligatòries que s’estableixin per part del departament competent en matèria de sanitat vegetal.

 

Mesures cautelars i declaració d’existència d’un organisme nociu especialment perillós

Davant l’aparició per primera vegada d’un organisme nociu especialment perillós per als vegetals en una zona del territori de Catalunya o quan se sospiti de la seva presència, el servei oficial de sanitat vegetal n’ha de verificar la presència i importància a efectes de l’adopció, si s’escau, de les mesures fitosanitàries cautelars que s’estimin necessàries per evitar-ne la propagació o aparició, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de sanitat vegetal.

Un cop verificada la presència de l’organisme nociu, el servei oficial de sanitat vegetaldeclara la seva existència i estableix les mesures fitosanitàries adients per eradicar-lo i evitar-ne la propagació.

 

Qualificació d’utilitat pública de la lluita contra els organismes nocius

Es pot qualificar d’utilitat pública la lluita contra els organismes nocius especialment perillosos per als vegetals d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent de sanitat vegetal i, en especial, en els supòsits en què la lluita pugui tenir repercussions importants en l’àmbit de Catalunya per raó de la seva intensitat, extensió i tècniques requerides, el ritme d’extensió de la seva propagació o ateses les greus pèrdues econòmiques i danys mediambientals que puguin provocar.

 

Conreus i material vegetal abandonats

Té la consideració de conreu o material vegetal abandonat, tota plantació, conreu, collita o material vegetal que, per raó de la manca de realització d’operacions de conreu o de manteniment fitosanitari adient per part del seu titular, pugui constituir, a criteri tècnic del departament competent en matèria de sanitat vegetal, un risc fitosanitari greu per a la mateixa plantació, les plantacions veïnes o per al control d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.

Les plantacions de conreus llenyosos tenen la consideració de conreu abandonat si en els darrers dos anys no s’hi han practicat operacions de conreu.

En l’àmbit de les empreses proveïdores de material vegetal es considera que aquest material està abandonat si en el darrer any no s’hi han practicat operacions de conreu o de manteniment fitosanitari adient per part del seu titular.

 

Obligació d’arrencada i destrucció

És obligatòria l’arrencada i destrucció dels conreus, plantacions, collites i material vegetal que constitueixin un risc fitosanitari greu.

L’arrencada i destrucció pot ser instada pel departament competent en matèria de sanitat vegetal. En cas que la persona titular no realitzi les mesures requerides el departament competent en matèria de sanitat vegetal pot executar l’actuació amb caràcter subsidiari, podent exigir el cobrament de l’import de les despeses, danys i perjudicis ocasionats, amb independència de les sancions que pertoquin per les infraccions comeses.

 

Flavescència daurada de la vinya

Fora de l’àmbit del Decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, en el cas de la vinya existeix una disposició específica pel control de la Flavescència daurada de la vinya, desenvolupada a l’ Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.

www.naturedugard.orgEn aquesta ordre es ratifica la declaració de l’existència oficial a Catalunya de la plaga flavescència daurada de la vinya i es dicten normes específiques per a la prevenció i lluita contra aquesta plaga.

Entre aquestes normes s’estableix entre les persones que produeixin o comercialitzin material vegetal de Vitisspp, els titulars d’explotacions agrícoles i els professionals del sector, l’obligació de vigilar la presència de la flavescència daurada de la vinya en els vegetals que cultivin o comercialitzin.

Els titulars dels planters de vinya han de fer tres tractaments insecticides obligatoris contra l’insecte vector Scaphoideus titanus de la flavescència daurada a les seves parcel·les de producció. A les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya (Alt i Baix Empordà), aquesta obligació es traslladarà també als viticultors.

Així mateix és obligatori a tot el territori català l’arrencada i la destrucció de les plantacions de vinya abandonades. S’entendrà plantació abandonada tota parcel·la a la qual no s’hi hagi fet cap operació de cultiu en els últims dos anys.

El DAAM ha publicat una fitxa informativa sobre aquesta plaga que es pot consultar des d’aquí.

 

Més informació

Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals.

Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.