Modificació de les mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

08/07/2015

Degut a l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat una modificació de les mesures de lluita obligatòries i de les mesures fitosanitàries addicionals contra la flavescència daurada de la vinya.

Scaphoideus titanusA les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya, serà obligatori que els viticultors facin els tractaments insecticides contra l’insecte vector Scaphoideus titanus a les parcel·les de vinya de les quals siguin titulars. Les estacions d’avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal del departament competent en matèria d’agricultura i sanitat vegetal informaran a cada zona dels municipis on és obligatori tractar la vinya, dels moments oportuns dels tractaments i dels productes a utilitzar.

En els indrets i moments on pel risc de propagació de la plaga així es requereixi, la direcció general competent en matèria d’agricultura i sanitat vegetal podrà, amb caràcter excepcional, realitzar tractaments aeris contra l’insecte vectorScaphoideus titanus. La realització d’aquests tractaments no eximeix el titular de les explotacions afectades de realitzar els tractaments obligatoris establerts prèviament.

La realització d’aquest tractament aeri ha d’anar precedida de l’aprovació del corresponent pla d’aplicació per part de l’esmentada direcció general.

 

Més informació

Ordre ARP/198/2015, de 25 de juny, per la qual es modifica l’Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.
Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.