Nova declaració obligatòria al sector vitivinícola

28/09/2015

Mitjançant un Reial Decret publicat pel Ministeri d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) s’actualitzen les normes existents en matèria de declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i se n’afegeixen de noves amb l’objecte de millorar el seguiment de l’evolució del mercat i, al seu temps, facilitar la presa de decisions als operadors del sector.

Entre les noves mesures destaca que aquells cellers que produeixin més de 1.000 hl. a l’any hauran de presentar una nova declaració mensual. La resta de cellers queden obligats a presentar només tres declaracions anuals: desembre, abril i agost.


wine_tank_2015

Nova declaració mensual dels operadors del sector vitivinícola

Com a novetat principal, tots els cellers elaboradors i magatzemistes hauran de presentar mensualment una declaració detallada per instal·lació d’existències, de producció, d’entrades i sortides i d’envasat del vi i most, directament, abans del dia vint del mes següent a la que es refereixin les dades.

Els cellers que elaborin menys de 1.000 hl anuals, presentaran únicament les declaracions els mesos de desembre, març i agost de cada campanya.

Com a norma general, la declaració s’haurà de presentar abans del dia vint del mes següent a la que es refereixin les dades.

Excepcionalment, el termini per a realitzar la declaració del mes d’agost de 2015 estarà obert fins al 20 d’octubre i el termini per a realitzar la declaració del mes de setembre fins al 30 d’octubre .

Contingut de les declaracions

La declaració conté dues parts: una destinada a les existències de vi i una segona part destinada al most. Ambdues declaracions són anàlogues i contenen dades relatives a les entrades i sortides de vi/most, agrupades en funció de la seva tipologia (vi elaborat o en elaboració durant la campanya en curs, o vi de campanyes precedents) o del seu origen (DOP, IGP,varietal,…).

Des d’aquest enllaç podeu descarregar-vos els models oficials de declaració.

Excepcions

No estan obligats a la presentació d’aquesta declaració els elaboradors de menys de 10 hectolitres (1.000 litres) anuals, o els socis d’un celler cooperatiu que retirin menys de 10 hectolitres per a consum propi.

Forma de presentació i terminis

La presentació es farà telemàticament mitjançant l’aplicació informàtica establerta a l’efecte a través del web de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), prèvia obtenció de la clau d’accés al servei.aica_2015

Excepcionalment, el termini per a realitzar la declaració del mes d’agost estarà obert fins al 20 d’octubre i el termini per a realitzar la declaració del mes de setembre fins al 30 d’octubre .

Les declaracions s’hauran de presentar sempre, inclusiu quan no hi hagi variacions.

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) és un organisme autònom adscrit al MAGRAMA, creat per aplicació de la Llei 12/2013 de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

La seva finalitat és el control del compliment del que disposa aquesta Llei en relació a la regulació de les relacions comercials entre els operadors de la cadena alimentària.

Sistema d’Informació de Mercats del Sector vitivinícola

Les dades obtingudes de les declaracions obligatòries nodriran el sistema d’informació de mercats del sector vitivinícola (INFOVI), de nova creació i adscrit al MAGRAMA. Aquest sistema contindrà la següent informació:

a) El Registre General d’Operadors del Sector Vitivinícola (REOVI).

b) La informació de mercats resultant de les declaracions obligatòries.

Al REOVI, s’inscriuran els cellers elaboradors i magatzemistes. Les instal·lacions existents quedaran inscrites d’ofici, mentre que en el cas d’inici d’activitat, s’haurà de sol·licitar la inscripció de cadascuna de les seves instal·lacions al REOVI, indicant el corresponent Registre d’Indústries Agràries (RIA).

La gestió del sistema d’informació de mercats del sector vitivinícola està delegada a l’AICA.