Oberta la convocatòria dels ajuts LEADER

24/10/2020

Els ajuts estan convocats amb una dotació inicial de més de 7,5 milions d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

Objecte

Ajuts destinats a la incentivació d’actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d’acció local (GAL).

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a:

 • Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació;
 • Establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social;
 • Promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals,
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Àmbit d’aplicació

Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL. Consulteu aquí la denominació i àmbit territorial dels grups Leader seleccionats.

Beneficiaris

Persones de naturalesa privada

Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

 • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).
 • Empreses no agroalimentàries.
Persones de naturalesa pública

Persones públiques amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 • Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 • Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 • Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Requisits dels beneficiaris

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 • Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.
 • Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats que siguin aprovades per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
 • Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

Despeses subvencionables

 • Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.
 • Els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.
 • Els vials d’accés, les portades d’aigua i d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.
 • Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.
 • El disseny i la programació de webs o apps seran subvencionables amb un màxim de 10.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs o apps han de ser adequades per a la venda en línia. Solament és subvencionable una pàgina web/app per persona beneficiària i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total.

Termini de realització

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació com a màxim el 30 de juny de l’any següent al de la resolució de concessió de l’ajut.

Import de l’ajut

L’ajut té caràcter de subvenció directa sobre la despesa subvencionable.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es podrà telemàticament fins el 30 de novembre de 2020.

 

Més informació

Resolució ARP/2517/2020, de 9 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2020

Ordre ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.