Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya

11/02/2021

El Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026 va ser aprovat pel Consell el 14 de desembre de 2020 i ha d’assentar les bases del Pacte nacional per la política alimentària de Catalunya.

Objectiu

Articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors i les consumidores.

El Pla aspira a ser l’element centralitzador d’una sèrie de factors que determinen l’estratègia alimentària. En primer terme, la confluència dels dos grans pilars del sistema alimentari: el proveïment d’aliments (disponibilitat i estabilitat) i el consum d’aliments (ús i accés); en segon terme, un enfocament global del sistema alimentari català per donar respostes integradores, des de la producció i l’obtenció d’aliments fins al seu consum, i, en darrer terme, una visió a llarg termini i alineada amb les agendes internacionals, europees i nacionals.

El marc de referència

El sistema agroalimentari català engloba totes les activitats destinades a la producció de matèries primeres agràries, forestals i pesqueres i les relacionades amb la seva transformació, comercialització, consum i activitats auxiliars necessàries per realitzar aquests processos.

Concretament, amb una producció anual de 60.700 milions d’euros i un 14,1% del PIB català i el 9,1% del valor afegit (19.496 M€), l’agroalimentari és el primer sector econòmic del país, fet que manifesta la necessitat de capitalitzar aquesta potencialitat com a sector estratègic de l’economia catalana.

Pel que fa a la indústria agroalimentària, suposa gairebé el 25% del total del negoci industrial català. D’altra banda, el sector agroalimentari genera 565.700 llocs de treball, cosa que representa un 15,5% de l’ocupació catalana, i esdevé una font primordial en el dinamisme del sistema econòmic català.

Àmbits o dimensions del Pla

El Pla es concreta en quatre grans àmbits o dimensions, que agrupen els 10 objectius estratègics que té el Pla. Per a la consecució, es preveu un conjunt de 55 iniciatives, que es tradueixen en l’activació d’un total de 301 actuacions. Entre aquestes actuacions, cal destacar-ne 12 de transformadores, adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que tenen un impacte transversal en múltiples iniciatives.

Més informació

Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026