Campanya de la DUN 2019

16/01/2019

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació.

La DUN és de presentació obligatòria per les persones que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, llevat de les explotacions agrícoles que destinin la seva producció al consum domèstic privat o les explotacions proveïdores de material vegetal llur producció no es destini al consum humà o animal.

El període de presentació de la DUN 2019 finalitzarà el 13 de maig de 2019.

Novetats de la campanya 2019

Com les campanyes anteriors, la DUN s’ha de presentar telemàticament. La principal novetat d’enguany és el nou sistema de tramitació de la DUN, que es farà a través d’una nova plataforma, més moderna i actualitzada a les necessitats dels gestors que treballen amb aquesta aplicació.

Una altre novetat és la substitució de les notificacions individuals als beneficiaris per un nou sistema de notificacions en un entorn web. Per aquest motiu és important actualitzar les adreces de correu electrònic, doncs aquest serà el mitjà a través del qual es rebran els avisos de publicació de dades al web.

Pel que fa a aspectes estrictament normatius de la PAC, aquest any pràcticament no hi ha canvis respecte campanyes anteriors.

Període de presentació

Tot i que la DUN es pot presentar fins al 31 de desembre de 2019, cal tenir en compte que per a la majoria d’ajuts llur sol·licitud es fa través de la DUN, el termini de presentació va des de l’1 de febrer al 13 de maig de 2019.

Això no obstant, s’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic, dins els 25 dies naturals següents. Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s’admetran a tràmit.

Plans de reestructuració de la vinya

Pel cas específic de declaracions úniques que continguin una sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya la DUN haurà de quedar presentada com a molt tard el 29 de març de 2019.

Ajuts i tràmits associats

Ajuts directes de la PAC

 • Règim de pagament bàsic, sol·licitud de drets de la reserva nacional, cessions de drets de pagament bàsic…)
 • Ajuts associats per als agricultors (arròs, cultius proteics, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat i tomàquet per a indústria).
 • Ajuts associats per als ramaders (vaques alletants, boví d’engreix, boví de llet, oví i cabrum).

Ajuts a la Competitivitat

 • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es
 • Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries
 • Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
 • Ajut a la diversificació agrari

Ajuts a la Sostenibilitat

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals.

a) Gestió sostenible de zones humides.
b) Gestió i recuperació de prats de dall.
c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.
d) Apicultura per a la millora de la biodiversistat.
e) Sistemes alternatius a la lluita química.
f) Producció integrada.
g) Conservació de races autòctones.
h) Gestió de la fertilització.
i) Biodiversitat cultivada.

 • Agricultura ecològica.
 • Foment de la ramaderia ecològica.

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

 • Sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya en el marc del Programa de Suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

Altres tràmits específics

 1. Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària.
 2. Sol·licitud de modificació de SIGPAC.
 3. Sol·licitud d’inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries.
 4. Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).
 5. Declaració de productes genèticament modificats.
 6. Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
 7. Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya.
 8. Declaració per l’actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics.
 9. Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 10. Itinerari formatiu.
 11. Notificació de les dades de l’explotació agrícola a efectes de la inscripció o actualització de dades al Registre General de la Producció Agrícola.
 12. Presentació de la renúncia al règim de petits agricultors.
 13. Acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’un activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).
 14. Superfície del projecte d’instal·lació de persones joves agricultores.
 15. Modificació del percentatge de lliurament de collita de vinya.

Altres efectes de la DUN

La presentació de la DUN comporta l’alta o la modificació de dades al Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya, al Registre de Plantacions Fruiteres de Catalunya, al Registre Vitivinícola de Catalunya i al Registre General de la Producció Agrícola, si escau.

Les DUN presentades per titulars d’explotacions vitivinícoles que hagin rebut ajuts vitivinícoles dins els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya resten sotmeses a la comprovació dels requisits de condicionalitat durant un període de tres anys a partir de l’1 de gener següent a l’any natural en què s’ha produït el primer pagament.

La DUN comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) com a titular de la superfície de la parcel·la vitícola. Quan una mateixa parcel·la vitícola es declara per més d’una persona, totes elles assumeixen solidàriament la responsabilitat del compliment dels requisits dels ajuts per pràctiques agroambientals i a l’agricultura ecològica demanats en la totalitat de la parcel·la.

La comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya, permet realitzar automàticament l’activitat de venda de proximitat.

La DUN comporta l’acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’una activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

Més informació

Resolució ARP/1090/2019, de 10 d’abril, per la qual s’amplia el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts directes de la PAC, convocats per la Resolució ARP/218/2019, de 31 de gener, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2019

Resolució ARP/218/2019, de 31 de gener, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2019.

Ordre ARP/7/2019, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2019.

Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.