Campanya de la DUN 2018

07/02/2018

ordi2016

S’inicia la campanya de presentació de la Declaració Única Agrària (DUN) de l’any 2018.

La DUN consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya, en la què s’ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, en base al Sistema d’Informació de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació.

La DUN és de presentació obligatòria per les persones que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte si les seves produccions es destinen al consum domèstic privat o es tracta d’empreses inscrites al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal que no destinin les seves produccions al consum humà o animal.

El termini de presentació de la DUN finalitza el 30 d’abril de 2018.

Ajuts i tràmits associats

Han de presentar la DUN els titulars d’explotacions agràries que vulguin sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, els ajuts associats agraris i ramaders i els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE). D’aquest darrer grup destaquem els següents:

 • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors.
 • Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
 • Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
 • Ajut a la diversificació agrària.
 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Pràctiques agroambientals:
  • Sistemes alternatius a la lluita química («feromones»).
  • Producció integrada.
  • Agricultura ecològica.

Així mateix, la DUN serveix per realitzar altres tràmits, entre ells els següents:

 • Sol·licitud de qualificació com a Explotació Agrària Prioritària (EAP) o modificació de la qual ja està qualificada.
 • Comunicació d’alta o baixa al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
 • Actualització de la titularitat i lliuradors de collita al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 • Inscripció o actualització de dades al Registre General de la Producció Agrícola.

Novetats de la campanya 2018

Sobre alguns dels canvis més destacats d’aquesta campanyaja vàrem informar el passat mes de novembre a l’article “Novetats en la declaració dels ajuts de la PAC per a la campanya 2018”.

A continuació us resumim els aspectes més rellevants d’aquesta campanya.

Sector de la vinyaherald-1809278_960_720

Enguany s’introdueixen dos nous tràmits a la DUN relacionats amb el sector de la vinya:

Sol·licitud de l’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya a partir de l’any 2019.

Les sol·licituds d’ajut per a la reestructuració i reconversió de la vinya de l’any 2019 s’hauran de sol·licitar durant aquest any a través de la DUN.

A la DUN d’enguany hi figuraran les parcel·les objecte de l’ajut i les operacions de reestructuració i/o reconversió previstes a cadascuna, indicant, així mateix, la data prevista de finalització, què podrà ser d’un a dos anys.

Modificació del percentatge de lliurament de collita.

Per poder lliurar raïm als cellers cal presentar la DUN en la què s’incloguin les parcel·les de vinya de l’explotació. Per tant, només poden comercialitzar verema les persones titulars de la DUN, excepte en el cas de les relacions de parceria, on existeix més d’un lliurador de collita.

A la DUN 2018 s’estableix la possibilitat d’actualitzar el percentatge que correspon al titular de la vinya (parcer) i el propietari de la parcel·la. No s’admetran altres persones que actuïn com a lliuradores de collita que no siguin aquestes.

Agricultura ecològica

S’admet l’accés a nous sol·licitants i l’ampliació de superfícies, amb reinici de compromisos, de en l’ajut a la producció ecològica, sempre i quan estiguin inscrits al Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE) abans de 30de juny de 2018.

Altres ajuts agroambientals oberts a nous sol·licitants són les línies de “Gestió i recuperació de prats de dall” i “Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000”.

Joves agricultors

Els joves agricultors gaudeixen d’un complement del pagament bàsic durant cinc anys consecutius. A partir de 2018 es duplica aquest complement fins al 50% del valor mitjà dels drets de pagament bàsic del jove, i es modifica la data a partir de la qual es pot sol·licitar aquest complement.

Superfícies de guaret

S’estableix la no-admissibilitat de les parcel·les declarades com a guaret més de cinc anys, atès que constitueix una situació de risc elevat d’abandonament. Si no es pot demostrar l’existència d’una activitat agrària, aquests recintes esdevindran improductius a la base de dades del SIGPAC.

Modificacions de SIGPAC

Per a la gestió de les modificacions dels usos SIGPAC, en el cas de conflicte, el DARP facilita una nova eina de suport a la DUN per enviar fotografies georeferenciades d’una determinada parcel·la, és a dir, imatges fotogràfiques obtingudes amb dispositius mòbils amb la informació geogràfica sobre el lloc on s’han obtingut.

Es tracta d’un senzill formulari que es pot utilitzar des del vostre smartphone, mitjançant el qual es poden pujar fotografies de l’estat del camp, per exemple, en el cas de rompudes o superfícies de guaret.

Per utilitzar aquesta utilitat és imprescindible tenir activat el GPS del vostre dispositu.

Superfícies d’interès ecològic i pagament verd

S’amplia la llista d’usos que poden ser considerats superfície d’interès ecològic (SIE) i s’elimina el factor de ponderació dels cultius fixadors de nitrogen.

S’introdueixen petits canvis en les condicions per poder percebre el pagament verd o greening, ajut complementari al pagament bàsic.

Ús de productes fitosanitaris en superfícies SIE

Us tornem a recordar que és prohibit utilitzar productes fitosanitaris en guarets i en cultius fixadors de nitrogen (CFN) que es vulguin computar com a Superfícies d’Interès Ecològic (SIE). Aquesta prohibició inclou (tampoc es poden utilitzar) els productes autoritzats en agricultura ecològica, agricultura integrada o agricultura de conservació. Sí que es poden utilitzar fertilitzants químics, orgànics o inorgànics.

Sistema de venda de proximitatvenda_proximitat

Les persones que estiguin acreditades en el sistema de venda de proximitat hauran de renovar anualment l’adhesió a través de la DUN. Mitjançant la DUN també es podrà demanar la baixa del sistema.

S’han introduït canvis destacables sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Per exemple, s’autoritza a les persones acreditades la contractació de determinats serveis realitzats per terceres persones (maquiles), que impliquin una primera transformació poc complexa i amb alt cost pel particular, com són l’elaboració d’oli, farines de cereals i/o lleguminoses, sucs i llegums cuits, també l’esclofollat i torrat de fruits secs, i els especejats de carn.

Aquest any també podran fer ús del logotip de venda de proximitat els productes pesquers, si bé la seva acreditació es farà al marge de la DUN.

 

Termini de presentació de la DUN

El període de presentació de la DUN 2018 finalitzarà el 30 d’abril, amb un període complementari de modificacions fins el 31 de maig de 2018.

Les cessions de drets de pagament base i les renuncies al règim de petits agricultors es podran sol·licitar fins el 31 de maig de 2018.

La presentació de la DUN es fa través d’una entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en matèria d’elaboració i tramitació de la DUN. LANDGEST enginyers és una entitat reconeguda que ha signat un conveni de col·laboració específic amb el DARP.

agriculture-1605643__340

Més informació

Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, en aplicación de las disposiciones relativas a la Política Agrícola Común.