Campanya de la DUN 2020

06/04/2020

La declaració única agrària (DUN2020) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació.

La DUN és de presentació obligatòria per les persones que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, llevat de les explotacions agrícoles que destinin la seva producció al consum domèstic privat o les explotacions proveïdores de material vegetal llur producció no es destini al consum humà o animal.

El període de presentació de la DUN 2020 finalitzarà el 15 de juny de 2020.

Novetats de la campanya 2020

Com les campanyes anteriors, la DUN s’ha de presentar telemàticament. En general, no hi ha canvis substancials als ajuts relacionats amb la DUN 2020, però cal destacar:

NO s’obra convocatòria d’ajuts de sostenibilitat per NOUS sol·licitants, només els beneficiaris d’aquests ajuts podran RENOVAR o PRORROGAR UN ANY MÉS els compromisos.

 •  Gestió Sostenible zones humides
 • Millora habitats esteparis XN 2000
 • Apicultura
 • Sistemes alternatius a la lluita química
 • Producció Integrada
 • Gestió de la fertilització
 • Agricultura ecològica

Actualització dades del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) a la DUN

Els canvis de titularitat de la vinya i modificació del lliurament collita s’han de realitzar a través de la DUN.

Període de presentació

Tot i que la DUN es pot presentar fins al 31 de desembre de 2020, cal tenir en compte que per a la majoria d’ajuts llur sol·licitud es fa través de la DUN, el termini de presentació va des de l’1 de febrer al 15 de juny de 2020.

S’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic, dins els 25 dies naturals següents. Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Per altres tràmits com la sol·licitud de catalogació d’explotació agrària prioritària, venda de proximitat o justificació dels ajuts de competitivitat (CGE), el termini de presentació s’allargarà fins a finals de l’any 2020.

Ajuts i tràmits associats

Ajuts directes de la PAC

 • Règim de pagament bàsic, sol·licitud de drets de la reserva nacional, cessions de drets de pagament bàsic…)
 • Ajuts associats per als agricultors (arròs, cultius proteics, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat i tomàquet per a indústria).
 • Ajuts associats per als ramaders (vaques alletants, boví, oví i cabrum).

Ajuts a la Competitivitat

 • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es
 • Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries
 • Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
 • Ajut a la diversificació agrari

Ajuts a la Sostenibilitat

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals.

a) Gestió sostenible de zones humides.
b) Gestió i recuperació de prats de dall.
c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.
d) Apicultura per a la millora de la biodiversistat.
e) Sistemes alternatius a la lluita química.
f) Producció integrada.
g) Conservació de races autòctones.
h) Gestió de la fertilització.
i) Biodiversitat cultivada.

 • Agricultura ecològica.
 • Foment de la ramaderia ecològica.

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

 • Sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya en el marc del Programa de Suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

 Altres tràmits específics

 • Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària.
 • Sol·licitud de modificació de SIGPAC.
 • Sol·licitud d’inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries.
 • Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).
 • Declaració de productes genèticament modificats.
 • Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
 • Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya.
 • Declaració per l’actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics.
 • Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 • Actualització del lliurament de collita al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 • Itinerari formatiu.
 • Notificació de les dades de l’explotació agrícola a efectes de la inscripció o actualització de dades al Registre General de la Producció Agrícola.
 • Presentació de la renúncia al règim de petits agricultors.
 • Acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’un activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).
 • Superfície del projecte d’instal·lació de persones joves agricultores.
 • Comunicació de primera participació a partir de l’1 de gener de 2014, en programes de qualitat dels aliments (DOP, IGP, Agricultura Ecològica, Producció Integrada) als efectes de l’Ajut per la participació en programes de qualitat dels aliments.
 • Sol·licitud de pagament de l’ajut per a les operacions del PDR 2014-2020.
 • Renúncia a les DUN presentades.
 • Renúncia a ajuts/tràmits presentats.
 • Sol·licitud de revisió de la situació d’Agricultor Actiu.

 

Més informació

Ordre ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2020