Campanya de la DUN 2021

27/04/2021

La declaració única agrària (DUN2021) és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació.

La DUN és de presentació obligatòria per les persones que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, llevat de les explotacions agrícoles que destinin la seva producció al consum domèstic privat o les explotacions proveïdores de material vegetal llur producció no es destini al consum humà o animal.

El termini de presentació de la DUN s’ha ampliat fins el 31 de maig

Novetats de la campanya 2021

Com les campanyes anteriors, la DUN s’ha de presentar telemàticament. En general, no hi ha canvis substancials respecte als ajuts relacionats amb la DUN 2020, però cal destacar:

Període transitori

Durant els anys 2021 i 2022 es mantindrà el règim de pagament bàsic vigent des de l’any 2015, però s’han de realitzar les adaptacions necessàries en l’àmbit nacional per facilitar la transició de l’actual règim de pagament al nou sistema que serà d’aplicació a partir de 2023.

Recàlcul de drets de Pagament Bàsic

Pel que fa a l’ajut de pagament bàsic, durant els anys 2021 i 2022 es durà a terme un procés de convergència dels imports dels drets de pagament bàsic (DPB), de manera que l’any 2023 s’acostin al valor mig regional. Durant aquest període els drets d’imports més baixos incrementaran el seu valor, mentre que els drets amb valors més elevats perdran valor.

Any 2021

S’aplicarà una convergència del valor dels drets de pagament bàsic cap al valor mitjà regional d’acord amb els següents principis:

a) Si valor del DPB és inferior a la mitjana regional: s’incrementaran una quarta part de la diferència entre el seu valor unitari inicial i el valor mitjà regional.

b) Si el valor del DPB és superior a la mitjana regional: es reduirà el seu valor com a màxim fins al valor mitjà regional. Els imports sobrants es destinaran al finançament de l’increment anterior.

d) Cap dret de pagament bàsic tindrà un valor unitari inferior a el 70% del valor mitjà regional el 2021.

Any 2022

a) Si valor del DPB és inferior a la mitjana regional: s’incrementaran com a màxim una altre quarta part de la diferència entre el seu valor unitari inicial i el valor mitjà regional.

b) Si el valor del DPB és superior a la mitjana regional: es reduirà el seu valor com a màxim fins al valor mitjà regional. Els imports sobrants es destinaran al finançament de l’increment anterior.

d) Cap dret de pagament bàsic tindrà un valor unitari inferior a el 80% del valor mitjà regional el 2022.

Els imports definitius dels DPB recalculats corresponents a l’any 2021 es podran consultar a partir de febrer de 2021 a l’aplicació Consulta Publica Pagament Bàsic.

Ajuts de sostenibilitat

Ajuts agroambientals

Obertura d’una nova convocatòria d’ajut a l’agricultura ecològica i a la ramaderia ecològica i Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 amb compromisos de 3 anys per a NOUS sol·licitants.

Per la resta d’ajuts de sostenibilitat només es RENOVEN i PRORROGUEN UN ANY MÉS els compromisos.

 • Gestió sostenible de zones humides
 • Gestió i recuperació de prats de dall
 • Manteniment de prats de dall
 • Sistemes alternatius a la lluita química
 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
 • Producció integrada
 • Conservació de races autòctones
Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres límitacions específiques (ZLN)

Es convoquen els ajuts de compensació a les zones de limitacions naturals (ZNL) o limitacions específiques. Les superfícies ubicades en municipis en règim transitori podran continuar demanant l’ajut dos anys més: 2021 i 2022.

Revisió d’incidències SIGPAC

Aquells recintes que tinguin detectades incidències per

 • Cultiu abandonat
 • Guaret de 5 anys consecutius
 • Admissibilitat del recinte condicionada per incendi
 • Cultius permanents de 5 anys consecutius
 • Pastura permanent de 5 anys consecutius

Hauran de sol·licitar la revisió de la incidència a la DUN i aportar una fotoDUN dels recintes, abans de la finalització del periode de la DUN.

Declaració del cànem

Per la declaració del cultiu del cànem, cal informar sobre

 • Els kg/ha de llavor sembrada (no és permesa la plantació a partir de planter).
 • Destinació de la producció.
 • Es presentaran les etiquetes de llavors oficials i el contracte amb la indústria transformadora.

Període de presentació

Tot i que la DUN es pot presentar fins al 31 de desembre de 2020, cal tenir en compte que per a la majoria d’ajuts llur sol·licitud es fa través de la DUN, el termini de presentació va des de l’1 de febrer al 31 de maig de 2021, inclòs.

Resum dels terminis per tràmit

 • Ajuts directes: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny.
 • Cessions de drets de pagament bàsic i renúncies al règim de petits agricultors: comunicacions fins a 15 de juny.
 • Reserva nacional de drets de pagament bàsic: sol·licitud fins 31 de maig.
 • Ajuts a la sostenibilitat: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny.
 • Pels ajuts de sol·licitud única (ajuts directes i sostenibilitat) i la sol·licitud a la reserva nacional de drets de pagament bàsic es poden presentar noves sol·licituds úniques amb penalització fins el dia 25 de juny.
 • Ajuts a la competitivitat de les explotacions agràries: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny.

Ajuts i tràmits associats

Ajuts directes

 • Règim de pagament bàsic, sol·licitud de drets de la reserva nacional, cessions de drets de pagament bàsic…)
 • Ajuts associats per als agricultors (arròs, cultius proteics, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat i tomàquet per a indústria).
 • Ajuts associats per als ramaders (vaques alletants, boví, oví i cabrum).

Ajuts a la Competitivitat

 • Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es
 • Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries
 • Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
 • Ajut a la diversificació agrari

Ajuts a la Sostenibilitat

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals.

a) Gestió sostenible de zones humides.
b) Gestió i recuperació de prats de dall.
c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.
d) Apicultura per a la millora de la biodiversistat.
e) Sistemes alternatius a la lluita química.
f) Producció integrada.
g) Conservació de races autòctones.
i) Biodiversitat cultivada.

 • Agricultura ecològica.
 • Foment de la ramaderia ecològica.

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

 • Sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya en el marc del Programa de Suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

 Altres tràmits específics

 • Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària.
 • Sol·licitud de modificació de SIGPAC.
 • Sol·licitud d’inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries.
 • Certificat per beneficis fiscals per EAP.
 • Actualització compte bancari.
 • Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).
 • Declaració de productes genèticament modificats.
 • Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.
 • Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya.
 • Declaració per l’actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics.
 • Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 • Actualització del lliurament de collita al Registre Vitivinícola de Catalunya.
 • Itinerari formatiu.
 • Notificació de les dades de l’explotació agrícola a efectes de la inscripció o actualització de dades al Registre General de la Producció Agrícola.
 • Presentació de la renúncia al règim de petits agricultors.
 • Acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’un activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).
 • Superfície del projecte d’instal·lació de persones joves agricultores.
 • Comunicació de primera participació a partir de l’1 de gener de 2014, en programes de qualitat dels aliments (DOP, IGP, Agricultura Ecològica, Producció Integrada) als efectes de l’Ajut per la participació en programes de qualitat dels aliments.
 • Sol·licitud de pagament de l’ajut per a les operacions del PDR 2014-2020.
 • Renúncia a les DUN presentades.
 • Renúncia a ajuts/tràmits presentats.
 • Sol·licitud de revisió de la situació d’Agricultor Actiu.

 

Més informació

Ordre ARP/1/2021, d’11 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2021.

Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

Resolució ARP/1258/2021, de 28 d’abril, per la qual s’amplia el termini per presentar la sol·licitud única i la seva modificació, que afecta les sol·licituds dels ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2021, convocats per la Resolució ARP/451/2021, de 9 de febrer (ref. BDNS 548653), i les sol·licituds dels ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2021 convocats per la Resolució ARP/899/2021, de 26 de març