Regulació de la recollida i comercialització de caça silvestre

13/01/2019

La Generalitat, prenent de referència altres legislacions sobre la matèria, ha publicat unes normes que regulen la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum humà.

Amb aquesta normativa es vol fomentar la comercialització amb seguretat i salubritat dels productes alimentaris que provinguin de la caça silvestre.

Font: wikipedia.org

Requisits higiènics i sanitaris

La nova regulació defineix els requisits higiènics i sanitaris previstos a la normativa europea en matèria d’higiene alimentària que ha de complir la carn de caça silvestre destinada a la comercialització per al consum humà. Aquests requisits estan descrits des de la recollida de les peces abatudes al medi natural fins els punts de recollida de caça silvestres, incloent el transport de les peces.

Punt logístic de recollida de caça silvestre

Es defineix punt logístic de recollida de caça silvestre com lloc que acull les operacions de recollida de les peces de caça silvestre procedents dels llocs de captura per a la seva evisceració i posterior trasllat a un establiment de manipulació de caça.

Els punts logístics de recollida de caça silvestres hauran de complir uns requisits específics, entre ells disposar de subministrament d’aigua apta per al consum humà i d’una cambra de fred amb carrils per a la refrigeració activa de les canals rebudes.

Les peces de caça silvestre procedents dels llocs de captura que arribin als punts logístics de recollida de caça silvestre han de contenir totes les vísceres, és a dir, hauran d’arribar senceres.

Persona amb formació

També és destacable que els punts logístics de caça hauran de garantir la presència d’una persona amb formació en matèria de sanitat i higiene, llur formació anirà a càrrec del departament competent en matèria d’activitats cinegètiques, a través de les escoles agràries.

Aquestes persones hauran d’estar presents en el punt logístic en el moment de rebre les peces de caça silvestre per efectuar un examen del cos i de les vísceres extretes, així com d’emplenar la documentació reglamentària, de la qual n’haurà de conservar còpia durant un mínim de dos anys.

Control de triquina

Les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat s’han de sotmetre a un control analític previ per tal d’assegurar l’absència de triquines. En cas que es detecti la presència de triquines en les mostres analitzades, les carns dels animals infestats es consideraran no aptes per al consum humà i s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus i de subproductes d’origen animal no destinats a l’alimentació.

 


Més informació

Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.