Reducció de l’índex de rendiment net d’activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2016

24/05/2017

Es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiments net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

En relació al termini per a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2016, el Ministeri d’Hisenda va publicar una ordre per la qual es redueixen els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agropecuàries afectades per circumstàncies excepcionals.

L’annex d’aquesta Ordre especifica per a cada territori i producció agrària el coeficient de reducció dels índexs de rendiment net aplicables per a l’exercici 2016 per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals, en determinades zones geogràfiques.

Més informació

Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.