Registre General de la Producció Agrícola

15/04/2016

Amb l’objecte de regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola, el MAGRAMA ha posat en funcionament un nou registre anomenat Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) on s’han d’inscriure totes les explotacions que realitzin la seva activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola.

Al mateix temps, s’estableix un Programa de Control Oficial de la Producció Primària Agrícola, pel qual les CCAA es coordinaran per efectuar les tasques de control oficial que determinen la normativa comunitària.

Objecte

Regular el compliment amb les obligacions d’higiene fixades en la normativa comunitària que han de respectar els titulars de les explotacions agrícoles. Aquestes obligacions venen desglossades en les corresponents guies de bonespràctiques agrícoles.
A efectes pràctics, aquesta normativa té per objecte la coordinació entre el MAGRAMA i les CCAA per a la realització de controls de condicionalitat dels ajuts.

Creació delRegistre General de la Producció Agrícola (REGEPA)

L’objectiu anterior s’instrumentarà i coordinarà mitjançant el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), en el qual s’inscriuran totes les explotacions que realitzin la seva activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola.
No s’hauran d’inscriure les explotacions que destinin íntegrament les seves produccions al consum domèstic privat.

Funcions del REGEPA

Aquest Registre té dues funcions principals:

 • Instrumentar el compliment de la normativa comunitària sobre seguretat alimentària, reforçant els sistemes de traçabilitat existents.
 • Aportar informació per als controls de condicionalitat de les ajudes de la PAC, així com per a estudis d’índole estadística.

Inscripció i contingut del REGEPA

Les explotacions s’inscriuran obligatòriament en aquest registre mitjançant la presentació DUN. A continuació cada explotació rebrà un codi d’indentificació, què contindrà la identificació de la comunitat autònoma i la província  on hi hagi la major base territorial l’explotació agrícola.

El REGEPA contindrà les següents dades de cada explotació:

 • Nom i i cognoms, o denominació social.
 • NIF de l’agricultor de l’explotació.
 • Adreça postal.
 • Dades de contacte. Almenys una de les següents vies de comunicació seran obligatòries: Telèfon, fax o adreça de correu electrònic.
 • Relació de parcel·les o recintes SIGPAC que componen l’explotació, de les quals s’haurà de notificar, almenys, la següent informació:Codi SIGPAC de les mateixes.
 • Superfície (Hes.).
 • Cultiu present en les mateixes.
 • Autocontrols. De manera voluntària es podrà indicar si l’explotació agrícola realitza algun tipus d’autocontrol.
 • Codi o codis del Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA): aquest camp solament serà necessari per a aquelles explotacions amb producció mixta agrícola i ramadera.
 • Anualment, també mitjançant la DUN, s’actualitzaran les dades de cada explotació.

Explotacions ramaderes

Per la seva banda, les explotacions ramaderes mantindran el seu propi sistema de registre, el REGA, regulat des de l’any passat pel Decret 40/2014,  d’ordenació de les explotacions ramaderes.

Les explotacions mixtes, agrícoles i ramaderes, s’hauran d’estar inscrites en ambdós registres.

Programa de Control Oficial de la Producció Primària Agrícola

Una altra novetat a destacar la constitueix l’establiment d’un Programa de Control Oficial de la Producció Primària Agrícola, en el qual es pretenen aglutinar les tasques de control oficial que fixen tant la normativa comunitària com nacional en el marc de la higiene agrícola. L’objectiu d’aquest programa és doble :

 • Garantir l’eficàcia i eficiència dels controls.
 • Simplificar els procediments de control i evitar duplicitats.

Consulta del REGEPA

La consulta de la inscripció al REGEPA es permet fer des del web del MAGRAMA, indicant el codi REGEPA o el DNI/NIF de la persona inscrita.

Consulta REGEPA

 

Més informació

Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.