Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació

26/04/2021

Ajut a la competitivitat de les explotacions

Equips per al treball del sòl:
 • Subsoladors vibradors
 • Grades per al desherbatge mecànic
 • Màquines combinades per al treball del sòl
 • Equips per al conreu entre línies per al desherbatge mecànic.
 • Altres equips per a treball del sòl: conformadora de terreny per a conreus hortícoles.
Equips de sembra i plantació:
 • Sembradores combinades
 • Equips de plantació
 • Equips de transplantament
Equips per a l’atenció i la protecció dels cultius:
 • Equips de tallada: màquina automatitzada formadora de planta viva
 • Equip d’esporga: despampoladores amb sistema de detecció de proximitat mitjançant sensors
 • Equips per a tractaments fitosanitaris
Equips de recol·lecció:
 • Vibradors
 • Veremadores autopropulsades amb sistema d’autorentat
 • Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques
 • Rotoembaladores
 • Embolicadores de bales cilíndriques
 • Equips de recol·lecció de gra i llavors, únicament els destinats a recollir una mostra de la collita per a la seva anàlisi ulterior de paràmetres de qualitat.
 • Màquina per a la separació de testos de planta viva (no inclou vehicle carregador)
 • Sistemes integrals per a la recol·lecció de fruita seca del terra
Altres materials i equips d’explotació agrària:
 • Màquina d’arrencada de planta viva en pa de terra
 • Equips (raspalls) d’aclarida de fruita

Ajuts a la mitigació del canvi climàtic

 • Sembradores de sembra directa (filera i monogrà)
 • Picadores de residus de collita i esporga
 • Equips per incorporar fertilitzants :
 • Escampadores de fems sempre que incorporin sistemes per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió)
 • Injectors de purins (fems líquids)
 • Mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants)
 • Distribuïdors de fertilitzants minerals.
 • Sistemes per al mesurament de la concentració de nutrients en fertilitzants orgànics (conductímetres, NIR), per al control de la dosificació (cabalímetres, electrovàlvules) i per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió).
 • Sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, sensors de velocitat).