Relació de màquines i equips agrícoles subvencionables en contracte global d’explotació

24/03/2021

Ajut a la competitivitat de les explotacions

Equips per al treball del sòl:

o   Subsoladors vibradors

o   Grades per al desherbatge mecànic

o   Màquines combinades per al treball del sòl

o   Equips per al conreu entre línies per al desherbatge mecànic.

o   Altres equips per a treball del sòl: conformadora de terreny per a conreus hortícoles.

Equips de sembra i plantació:

o   Sembradores combinades

o   Equips de plantació

o   Equips de transplantament

Equips per a l’atenció i la protecció dels cultius:

o   Equips de tallada: màquina automatitzada formadora de planta viva

o   Equip d’esporga: despampoladores amb sistema de detecció de proximitat mitjançant sensors

o   Equips per a tractaments fitosanitaris

Equips de recol·lecció:

o   Vibradors

o   Veremadores autopropulsades amb sistema d’autorentat

o   Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques

o   Rotoembaladores

o   Embolicadores de bales cilíndriques

o   Equips de recol·lecció de gra i llavors, únicament els destinats a recollir una mostra de la collita per a la seva anàlisi ulterior de paràmetres de qualitat.

o   Màquina per a la separació de testos de planta viva (no inclou vehicle carregador)

o   Sistemes integrals per a la recol·lecció de fruita seca del terra

Altres materials i equips d’explotació agrària:

o   Màquina d’arrencada de planta viva en pa de terra

o   Equips (raspalls) d’aclarida de fruita

Ajuts a la mitigació del canvi climàtic

o   Sembradores de sembra directa (filera i monogrà)

o   Picadores de residus de collita i esporga

o   Injectors de purins (fems líquids)

o   Mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants)

o   Distribuïdors de fertilitzants minerals

o   Sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, sensors de velocitat)

o   Sistemes per al mesurament de la concentració de nutrients en fertilitzants orgànics (conductímetres, NIR), per al control de la dosificació (cabalímetres, electrovàlvules) i per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió).