Sol·licituds de noves plantacions de vinya

07/01/2019

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació (MAPA) ha publicat la resolució relativa a l’aplicació del mecanisme de salvaguarda que habilita la concessió de noves autoritzacions per a la plantació de vinya per a a la campanya 2019.

La superfície autoritzada per aquesta campanya és de 4.747,50 hectàrees, pràcticament la mateixa de l’any 2018, que era de 4.950 hectàrees.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres per tramitar les sol·licituds, què s’hauran d’adreçar al MAPA entre el 15 de gener i el 28 de febrer de 2019.

Malgrat el termini anterior, en el cas que calgui acreditar la tinença de la terra mitjançant un contracte d’arrendament o de parceria, aquest haurà d’estar liquidat abans del 15 de gener de 2019.

La normativa comunitària permet als Estats membres tenir en compte les recomanacions presentades per les organitzacions professionals en l’àmbit vitícola. Enguany s’han estimat les recomanacions presentades pels consells reguladors de la DOP Cava, la DOP Rioja, la DOP Ribera del Duero, la DOP Rueda, la DOP Arabako Txakolina d’Àlava i la DOP Bizkaiko Txakolina de Biscaia i la DOP GetariakoTxakolina de Getaria.

Objecte

Concessió de noves autoritzacions de plantació de vinya d’acord amb el mecanisme de salvaguarda que estableix l’article 63 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, sobre l’OCM dels productes agraris.

Superfície disponible per a noves plantacions

Segons estableix la normativa comunitària cada Estat membre podrà concedir autoritzacions anuals per a noves plantacions per a una superfície de com a màxim l’1% i sempre per sobre del 0% de la superfície nacional plantada de vinya el 31 de juliol de l’any anterior. És a dir, Es pot limitar, però no prohibir, la superfície disponible per a autoritzacions en la zona geogràfica delimitada d’una denominació d’origen protegida

Per a l’any 2019, el MAPA ha fixat aquesta superfície en 4.747,50 hectàrees, equivalent al 0,5% de la superfície nacional plantada a 31 de juliol 2018.

Aquesta superfície es distribuirà per tot l’Estat, d’acord amb els criteris i prioritats que s’especifiquen a continuació.

Restricció de plantacions a la DOP CAVA

No obstant l’anterior, la superfície disponible per a noves autoritzacions de plantació a la zona geogràfica de la DOP Cava quedarà limitada a només 0,1 hectàrees.

Així mateix, durant l’any 2019 les autoritzacions de replantació de vinyes no inscrites a la DOP Cava quedaran limitades a un màxim de 377,06 hectàrees. Per la seva banda, no s’autoritzarà la conversió de drets de plantació procedents de fora l’àmbit de la DOP Cava.

Tipus d'autoritzacióLímit màxim
Noves autoritzacionsNoves plantacions concedides en virtud del mecanisme de salvaguarda.0,10 ha
ReplantacionsReplantació amb vinyes arrencades de fora la DOP Cava377,06 ha
Conversió de dretsReplantació amb drets generats en arrencades anteriors a 2016 de vinyes de fora la DOP Cava0,00 ha

Criteris d’admissibilitat

Disposar de la superfície agrària on es sol·licita plantar
En el cas d’arrendament o de parceria caldrà presentar el corresponent contracte liquidat d’impostos en data no superior al 15 de gener de 2019.

En el cas de canvi d’ús de la superfície de destí (per exemple rompuda) caldrà disposar de la preceptiva autorització administrativa.

Si la superfície de destí estava ocupada per una altra plantació caldrà aportar l’autorització d’arrencada de la plantació antiga.

No es consideren admissibles les superfícies per a les quals ja s’hagi concedit una autorització de nova plantació de vinya en convocatòries anteriors o per a les quals s’hagi concedit una autorització de replantació o per conversió, encara que no s’hagi procedit encara a la plantació d’aquesta autorització.
Disposar de la capacitat i la competència professionals adequades
Caldrà acreditar qualsevol de les següents situacions:

a. Tenir cinc anys en els últims deu d’experiència professional acreditada. Es podrà justificar mitjançant l’alta en el règim de la Seguretat Social de l’activitat agrària, presentació de la DUN, titular de vinyes en el registre vitícola, o amb la comprovació de tenir ingressos agraris.
b. Disposar de formació en matèria agrària.
c. Tenir un certificat d’assistència als cursos d’instal·lació a l’empresa agrària i altres cursos complementaris amb una durada mínima de 150 hores.
d. Haver percebut un ajut a la primera instal·lació de jove agricultor.
Acreditar situació de legalitat respecte les plantacions de vinya
No es poden tenir plantacions de vinya sense autorització o sense dret de plantació.

Termini de presentació de sol·licituds i superfície màxima

  • Presentació de sol·licituds: del 15 de gener al 28 de febrer de 2018.
  • Resolució i notificació als interessants: abans de l’1 d’agost de 2018.
  • Termini per efectuar la plantació: fins a 3 anys des de la concessió.

Llindar màxim de superfície admissible

S’estableix un límit de 5 hectàrees per sol·licitud, sempre i quan es superi el llindar estatal de superfície total a repartir.

Si es sol·licita una superfície superior a 5 hectàrees s’haurà d’indicar un ordre de preferència per a cada recinte SIGPAC que s’acull a la sol·licitud.

Criteris de prioritat

Tipus de sol·licitant
Fins 40 anysSense vinyes1 punt
Fins 40 anysAmb vinyes0,5 punts
Superfície de l'explotació
PetitaEntre 0,5 i 16,19 ha3 punts
MitjanaMés de 16,9 i fins 50 ha2 punts

Condicions de les autoritzacions

Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tenen un període de validesa màxim de tres anys comptats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització.

Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant haurà de comunicar la seva plantació, i sempre abans de la caducitat de l’autorització.

La plantació ha d’estar un període mínim de 5 anys en règim d’explotació i no es pot vendre ni arrendar a cap altra persona física o jurídica.

Més informació

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2019, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las Denominaciones de Origen Protegidas que se ubiquen en su territorio.

Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

Reglamento (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007.

Reglamento Delegado (UE) 2018/273 DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 2017 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañea los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 555/2008, (CE) nº 606/2009 y (CE) nº 607/2009 de la Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 436/2009 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.