Sol·licituds de noves plantacions de vinya

29/12/2017

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha publicat la resolució relativa a l’aplicació del mecanisme de salvaguarda que habilita la concessió de noves autoritzacions per a la plantació de vinya per al l’any 2018.

La superfície autoritzada per aquest anys és de 4.950 hectàrees, pràcticament la mateixa de l’any 2017, que era de 4.989 hectàrees.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres per tramitar les sol·licituds, què s’hauran d’adreçar al MAPAMA entre el 15 de gener i el 28 de febrer de 2018.

Atenent que la normativa comunitària permet als Estats membres tenir en compte les recomanacions presentades per les organitzacions professionals en l’àmbit vitícola, enguany el MAPAMA ha estimat les recomanacions presentades pel Consell Regulador de la DOP Rioja i ha estimat parcialment les recomenacions del Consell Regulador de la DOP Cava, limitant la superfície de noves autoritacions a les seves respectives zones geogràfiques en 0,1 i 57,4 hectàrees, respectivament.

img_20160818

Objecte

Concessió de noves autoritzacions de plantació de vinya d’acord amb el mecanisme de salvaguarda que estableix l’article 63 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, sobre l’OCM dels productes agraris.

Superfície disponible per a noves plantacions

Segons estableix la normativa comunitària cada Estat membre podrà concedir autoritzacions anuals per a noves plantacions per una superfície de com a màxim l’1% i sempre per sobre del 0% de la superfície nacional plantada de vinya el 31 de juliol de l’any anterior.

Per l’any 2018, el Ministeri d’Agricultura ha fixat aquesta superfície en 4.950 hectàrees, equivalent al 0,52% de la superfície nacional plantada a 31 de juliol 2017.

Aquesta superfície es distribuirà per tot l’Estat, sense prorrateig entre CCAA. L’organisme encarregat de concedir les autoritzacions és directament el MAPAMA.

Plantacions a la DOP CAVA

Durant l’any 2018 les noves autoritzacions de plantació, les autoritzacions de replantació i les autoritzacions de conversió de drets de plantació quedaran parcialment restringides dins de la zona geogràfica de la DOP Cava.

Tipus d'autorització Límit màxim
Noves autoritzacionsNoves plantacions concedides en virtud del mecanisme de salvaguarda.57,4 ha
ReplantacionsReplantació amb vinyes arrencades de fora la DOP Cava57,4 ha
Conversió de dretsReplantació amb drets generats en arrencades anteriors a 2016 de vinyes de fora la DOP Cava57,4 ha

Per a més informació sobre cada tipus d’autorització podeu consultar aquest enllaç.

Criteri d’admissibilitat i prioritat

Important: per a la campanya 2018 i següents s’han introduït canvis en els criteris d’admissibilitat i prioritat per accedir a les noves autoritzacions, que podeu consultar aquí.

Termini de presentació de sol·licituds

  • Presentació de sol·licituds: de l’15 de gener al 28 de febrer de 2018.
  • Resolució i notificació als interessants: abans de l’1 d’agost de 2018.
  • Termini per efectuar la plantació: fins a 3 anys des de la concessió.

Limitacions

Les superfícies de nova plantació no es podran acollir als ajuts dels Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya. No obstant això, es podran acollir, si s’escau, als ajuts per a la competitivitat de les explotacions agràries (pla de millora).

 

Més informació

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación.