Subvencions per als cellers amb denominació d’origen

12/11/2020

Els ajuts es poden sol·licitar a partir del dia 20 de novembre a les 9 del matí, fins el 17 de desembre de 2020 a les 12 del migdia.

L’import màxim de la subvenció per cada celler és de 6.000 euros

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions adreçades als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els cellers inscrits en alguna de les denominacions d’origen de Catalunya que tinguin treballadors d’alta afiliats al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i el 31 de desembre de 2020.

Requisits

Els cellers, com a beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta Ordre, han de complir els requisits següents:

  1. Tenir la condició de celler.
  2. Estar inscrits a alguna de les denominacions d’origen de Catalunya.
  3. Tenir la condició de pime.
  4. Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
  5. Tenir treballadors afiliats al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris entre el 14/03/2020 i el 31/12/2020.
  6. Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20%.

Despeses subvencionables

És subvencionable el nombre de treballadors d’alta al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris en algun moment del període abans esmentat.

Quantia dels ajuts

La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador d’alta al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

L’import de la subvenció és en funció de la durada de l’alta de cada treballador:

  • 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4.
  • 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.

L’import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros.

Sol·licituds

La presentació de les sol·licituds es farà a partir del moment que indiqui la convocatòria corresponent, exclusivament per via electrònica mitjançant el Canal Empresa.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de novembre a les 9 del matí, fins al 17 de desembre de 2020 a les 12 del migdia; o fins a exhaurir el pressupost per a aquest concepte.

 

Més informació

Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.

Resolució EMC/2943/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.