ตั้งคำถามที่เปิดกว้าง (Open-ended Questions)

11/06/2024

การตั้งคำถามที่เปิดกว้าง (Open-ended Questions)

คำถามที่เปิดกว้างเป็นเครื่องมือสำคัญดูหนังชนโรงที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ เนื่องจากผู้ตอบต้องคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดและไม่จำกัดคำตอบเพียงแค่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” คำถามเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสำรวจความคิดและมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อื่น


หลักการและเทคนิคในการตั้งคำถามที่เปิดกว้าง

 1. ใช้คำถามที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “อะไร”, “ทำไม”, “อย่างไร”
  • คำถามเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้ตอบต้องคิดและขยายคำตอบไปในเชิงลึก
 2. หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่สามารถตอบได้ด้วย “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
  • การตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้ผู้ตอบต้องขยายความคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด
 3. มุ่งเน้นการสำรวจความคิดและความรู้สึก
  • สร้างคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบคิดถึงประสบการณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของตนเอง
 4. กระตุ้นการสำรวจและค้นหาทางเลือกใหม่
  • ตั้งคำถามที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้เสนอแนวคิดหรือทางเลือกใหม่ ๆ
 5. เน้นการสะท้อนตนเองและการวิเคราะห์
  • ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ตอบสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ
 6. ใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง
  • สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ตอบสามารถเชื่อมโยงและตอบได้อย่างมีความหมาย

ตัวอย่างคำถามที่เปิดกว้างในบริบทต่าง ๆ

1. การทำงานและธุรกิจ (Work and Business)

 • “อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ?”
 • “มีวิธีการใดบ้างที่เราสามารถปรับปรุงการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?”
 • “คุณเห็นโอกาสใดบ้างที่สามารถพัฒนาในตลาดนี้ได้?”

2. การพัฒนาตนเอง (Personal Development)

 • “ประสบการณ์ใดที่ทำให้คุณได้เรียนรู้มากที่สุดในชีวิต?”
 • “คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ และคุณจะพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างไร?”
 • “เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในอนาคตของคุณคืออะไร และคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร?”

3. การศึกษาและการเรียนรู้ (Education and Learning)

 • “คุณคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้วิธีการสอนนี้มีประสิทธิภาพ?”
 • “ประสบการณ์การเรียนรู้ใดที่มีผลกระทบต่อคุณมากที่สุด และทำไม?”
 • “คุณมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น?”

4. ความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Relationships and Communication)

 • “อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี?”
 • “คุณคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และจะป้องกันได้อย่างไร?”
 • “คุณมีวิธีการสื่อสารอย่างไรในสถานการณ์ที่ยากลำบาก?”

5. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

 • “คุณคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้คืออะไร และเราจะแก้ไขอย่างไร?”
 • “มีทางเลือกใดบ้างที่เรายังไม่ได้พิจารณาในการแก้ไขปัญหานี้?”
 • “อะไรเป็นปัจจัยที่คุณคำนึงถึงเมื่อคุณต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ?”

6. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

 • “อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ?”
 • “มีวิธีการใดบ้างที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในทีม?”
 • “คุณมองเห็นแนวโน้มใดในอนาคตที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมได้?”

7. การจัดการเวลาและประสิทธิภาพ (Time Management and Efficiency)

 • “คุณจัดการเวลาของคุณอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ?”
 • “มีวิธีการใดที่คุณคิดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ?”
 • “อะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ?”

8. สุขภาพและความเป็นอยู่ (Health and Well-being)

 • “คุณคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพให้ดี?”
 • “มีวิธีการใดบ้างที่คุณใช้เพื่อผ่อนคลายและลดความเครียด?”
 • “คุณมองเห็นวิธีการใดบ้างที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น?”

การนำคำถามที่เปิดกว้างไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 1. ในการประชุมทีม:
  • “คุณคิดว่าเราควรปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?”
  • “มีข้อเสนอแนะใดบ้างที่คุณคิดว่าสามารถช่วยให้ทีมของเราทำงานได้ดีขึ้น?”
 2. ในการสอนและการเรียนรู้:
  • “คุณคิดว่าอะไรทำให้หัวข้อนี้ยากหรือซับซ้อน และเราจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไร?”
  • “คุณมองเห็นประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้ในชีวิตประจำวันของคุณ?”
 3. ในการสัมภาษณ์งาน:
  • “อะไรเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในอาชีพของคุณจนถึงปัจจุบัน?”
  • “คุณมีแนวคิดอย่างไรในการแก้ไขปัญหาที่คุณเคยเผชิญในงานที่ผ่านมา?”
 4. ในการสร้างความสัมพันธ์:
  • “คุณคิดว่าอะไรทำให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งและมั่นคง?”
  • “คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเราจะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงสถานการณ์นี้?”
 5. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ:
  • “คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับปรุงในด้านไหนบ้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น?”
  • “คุณมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือไม่?”

การตั้งคำถามที่เปิดกว้างช่วยให้ผู้ถามได้เข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของผู้ตอบอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้คำถามที่เปิดกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม.