Mesures per afrontar la situació dels preus agraris

01/03/2020

Als contractes de productes alimentaris s’haurà d’indicar obligatòriament que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció

Davant la crisis del sector agrari i de les recents protestes exigint al Govern solucions a la greu situació del camp, el Consell de Ministres del passat 25 de febrer va aprovar un Reial Decret pel qual s’adopten mesures i urgents per garantir el nivell de vida, millorar la posició negociadora i aconseguir el just repartiment dels costos generals del sector primari a llarg termini de la cadena alimentària.

Aquest decret introdueix modificacions en quatre punts de la Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, aprovada pel Govern del Partit Popular l’any 2013. Aquestes modificacions van enfocades a millorar la rendibilitat de les explotacions agràries, evitant l’abandonament de les explotacions agràries i assegurant, en la mesura del possible, un repartiment equitatiu de les despeses socials, ambientals, de competitivitat i de sostenibilitat.

La urgència del Reial Decret es justifica, entre altres motius, pel descens de la Renda Agrària l’any 2019 en un 8,4%.

Contingut mínim del contracte

Al contracte escrit entre el productor agrari i el seu primer comprador s’haurà d’indicar que el preu pactat cobreix el cost efectiu de producció.

Per altra banda, quan es pacti un preu del producte variable, aquest s’haurà de determinar en funció únicament de factors objectius, com poden ser l’evolució de la situació del mercat, el volum lliurat i la qualitat o composició del producte. En tot cas, un dels factors a considerar haurà de ser el cost efectiu de producció del producte objecte del contracte.

En el cas d’explotacions agràries, el cost de producció inclourà factors com les llavors i les plantes de viver, fertilitzants, pesticides, combustibles i energia, maquinària, reparacions, despeses de rec, aliments per a animals, despeses veterinàries, treballs contractats o mà d’obra assalariada. Al text legislatiu s’obvien altres costos de la producció agrària, com les assegurances, els costos administratius o les amortitzacions.

Activitats promocionals

S’estableixen mesures destinades a evitar que la distribució pugui realitzar vendes de productes a preus exageradament baixos, de manera que no es realitzaran activitats promocionals que indueixen un error sobre el preu i la imatge dels productes o que perjudiquin la percepció en la cadena sobre la qualitat o el valor dels productes.

Destrucció de valor a la cadena

Amb la finalitat d’evitar la destrucció del valor en la cadena alimentària, cada operador de la mateixa haurà de pagar a l’operador immediatament anterior un preu igual o superior al cost efectiu de producció del producte.

L’operador que realitza la venda final del producte al consumidor en cap cas pot repercutir a cap dels operadors anteriors el seu risc empresarial derivat de la seva política comercial en matèria de preus ofertats al públic.

Règim sancionador

Una altre de les mesures adoptades és la conversió de sancions lleus en greus, entre elles la no formalització dels contractes alimentaris per escrit.

Finalment, l’Administració pública competent per a la imposició de les sancions publicarà de forma periòdica les resolucions sancionadores imposades per infraccions greus i molt greus en matèria de contractació alimentària.

Més informació

Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

 

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.