Prevenció d’incendis forestals

24/05/2021

Prohibició d’encendre foc

incendi

Des del 15 de març i fins el 15 d’octubre resta prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta.

Es prohibeix cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, així com llençar objectes encesos o abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc. Tampoc es podrà fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

Igualment no es podran llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc; ni la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Autoritzacions

Per realitzar qualsevol activitat de risc entre el 15 de març i el 15 d’octubre, els interessats s’hauran de disposar d’una autorització extraordinària del DARP, per realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal. La sol·licitud es pot fer telemàticament des d’aquest enllaç.

Durant la resta de l’any és obligatori la comunicació de la crema a l’ajuntament on es situen els terrenys. En qualsevol cas, la crema començarà i acabarà amb llum de dia i en cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Activitat agrícola

Obligació d’adopció de mesures preventives

embladoraDurant el període comprès entre l’1 de juny i el 31 d’agost, ambdós inclosos, quan s’activi qualsevol dels nivells del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, per realitzar les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà en què s’utilitzi maquinària tipus:

 • Recol·lectora
 • Embaladora
 • Picadora de palla
 • Remolc agrícola acoblat al tractor,

s’han d’adoptar les mesures següents:

a) Disposar de mitjans d’extinció suficients consistents en extintors d’escuma (mínim 6 kg de capacitat) i motxilles extintores (mínim 12 litres d’aigua cadascuna). Segons el tipus de màquina agrícola, caldrà disposar dels equips següents:

 • un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors per a les recol·lectores;
 • un mínim de dos extintors per a les embaladores;
 • com a mínim 1 extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla; i,
 • a més dels anteriors, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

b) Disposar d’una emissora de banda de 80 Mhz o telèfon mòbil.

Activació del Pla Alfa

Màquines recol·lectora o embaladora

Durant el període anterior, quan s’activi el nivell 3 del Pla Alfa, s’ha de comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles quan s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora o embaladora en la franja horària entre les 14 i les 17 hores.

Picadora de palla

Durant el mateix període, la utilització de maquinària tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà resta sotmesa a les restriccions següents:

 • Quan s’activi el nivell 3 del Pla Alfa, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària.
 • Quan s’activi el nivell 2 del Pla Alfa, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores.

pallaAltres mesures de prevenció

Durant el mateix període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, s’han d’observar les següents recomanacions:

 1. Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
 2. Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
 3. Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o embaladora per si s’inicia el foc. A tal efecte, en la realització de les tasques agrícoles que comporten la utilització de maquinària tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora, hi ha d’haver una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
 4. Un cop el camp estigui recol·lectat, s’ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.

Tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les mateixes condicions d’ús d’aquesta maquinària, per evitar que s’origini foc com a conseqüència d‘un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i sistema elèctric. Així mateix, s’han de mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament o manipulació dels tractors, de motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d’explosió.

 

Més informació

Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.