Ajuts a les explotacions afectades pel virus de la sharka

30/06/2021

S’hi podran acollir els titulars de les parcel·les on s’ha detectat la presencia del virus de la sharka M, i aquelles contigües

Objecte

Promoure la implantació de cultius diferents al presseguer i nectariner en les explotacions afectades pel virus de la sharka tipus M per aconseguir erradicar aquesta plaga i donar suport econòmic a les inversions corresponents de les explotacions a fi de garantir la viabilitat i continuïtat de les explotacions agràries afectades.

Persones beneficiàries

Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’explotacions que implantin cultius diferents al presseguer i nectariner en aquelles parcel·les on s’hagin arrencat i destruït plantacions de presseguer i nectariner a conseqüència del virus de la sharka tipus M a partir de l’any 2019.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la implantació d’un cultiu arbori o herbaci que no sigui presseguer ni nectariner com poden ser els costos del planter, de llavor i de la infraestructura de reg i emparrat.

  • Costos d’adquisició de planters, llavors: fins a un màxim del 50% de la despesa.
  • Costos d’adquisició d’equips de reg i emparrat: fins a un màxim del 50% de la despesa.

S’exclouen les despeses d’instal·lació del reg i les despeses del transport tant de planter o llavor com del material de reg i emparrat.

Import màxim: 5.000 euros per hectàrea de la nova superfície plantada.

Criteris d’atribució

En cas que els ajuts sol·licitats superin l’import màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig entre les persones beneficiàries de la subvenció.

Ajuts de minimis

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola, segons el qual el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir dels 20.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per estat membre.

Condicions de les parcel·les

Les parcel·les on es realitzi la replantació objecte de subvenció han de ser aquelles on s’ha detectat la presencia del virus de la sharka M, i aquelles contigües, que disposin de l’acta oficial d’arrencada dels arbres a partir de l’any 2019.

Sol·licituds

Els ajuts encara no estan convocats.

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics en el termini que indiqui la convocatòria corresponent.

 

Més informació

Ordre ACC/139/2021, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases dels ajuts de minimis a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner arrencades per estar afectades pel virus de la sharka tipus M.