Ajuts de suport a la solvència empresarial

27/07/2021

La inscripció prèvia es podrà presentar fins les 15:00 hores del 30 de juliol.

Aquesta convocatària està oberta als autònoms i empreses del sector agrari i la indústria agroalimentària.

Objecte i beneficiaris

Ajuts extraordinaris destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes i les empreses, incloses les agràries, més afectades per la pandèmia de la COVID-19, que s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Procediment

1. Inscripció prèvia

S’estableix un període d’inscripció prèvia per  a tots els sol·licitants que autoritza a la Generalitat de Catalunya a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment.

2. Sol·licitud

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Infografia de l'ajut

Requisits

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

  • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
  • Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
  • Que es trobin en alguna de les situacions següents:

– Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

– Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.

– Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Finalitat dels ajuts

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Es consideren costos fixos subvencionables, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts.

Import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports màxims seran:

  • Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€.
  • La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000€.

Termini de presentació de la inscripció prèvia

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia exclusivament per mitjans telemàtics abans de les 15:00 hores del dia 30 de juliol de 2021. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo quan es publiqui la convocatòria corresponent.

L’ordre de presentació no dona prioritat.

Més informació

Més informació de l’ajut al Canal Empresa.

Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.