Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

04/02/2021

La sol·licitud d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya es tramita mitjançant la DUN 2021 i haurà de quedar presentada com a molt tard el 26 de març.

Principals novetats 2021

Cal destacar que l’accions d’anivellament, despedregat i abancalament hauran de ser justificades mitjançant dues fotografies georeferenciades amb l’aplicació fotoDUN.

Accions amb dret a ajut

Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o bianuals (finalitzar el 2022 o 2023) i la sol·licitud mínima de l’ajut és de 0,5 ha (0,2 Priorat).

Les accions i els imports subvencionables per reestructuració:

 • Arrencada (389,00€/ha)
 • Anivellació del terreny (800,00€/ha)
 • Moviments de terra amb abancalament:
  • Abancalament (19.000,00€/ha)
  • Abancalament a murs de pedra pendent>30% (30.000,00€/ha)
 • Desinfecció del terreny (2.000,00€/ha)
 • Plantació (requereix un canvi de varietat, de formació o marc de plantació respecte la situació anterior a la sol·licitud)
  • preparació del sòl (1.400,00€/ha)
  • planta i plantació (1,69€/planta)
 • Protecció de planta jove (0,38€/planta)
 • Despedregat (400,00€/ha)
 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Pèrdua d’ingressos per arrencada (931,00€/ha)

Les accions i els imports subvencionables per reconversió:

 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Transformació de vas a emparrat (600,00€/ha)
 • Reempelt (0,90€/planta)

L’ajut en concepte de participació en les despeses de reestructuració i/o reconversió serà de, com a màxim, el 50% dels costos anteriors.

Aquest ajut es complementa amb un import addicional per compensar per la pèrdua d’ingressos. L’import de la pèrdua d’ingressos queda fixat per a l’any 2021 en les següents quantiats:

 • Operacions de reestructuració que incloguin arrencada: 1.862,00 €/ha.
 • Operacions de reconversió que incloguin l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o l’acció de reempelt: 931,00 €/ha.

Presentació de documentació i justificació:

Per rebre l’ajut de determinades accions, serà obligatori presentar la documentació justificativa següent:

 1. Plantació: factura del planterista o comercialitzador autoritzat, als efectes de justificar que el material vegetal és certificat, i comprovant de pagament.
 2. Abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendent superior al 30%:
  • Factura d’abancalament per justificar les feines i el cost efectiu d’aquesta acció
  • Dues fotografies georeferenciades, realitzades i enviades mitjançant l’aplicació FotoDUN, que mostrin l’estat d’abans i durant els treballs de transformació.
 3. Despedregat:
  • Cal que hi hagi un mínim de dues fotografies georeferenciades mitjançant fotoDUN mostrant la maquinària treballant en cadascuna dels recintes afectats.
 4. Anivellament:
  • Cal dues fotografies georeferenciades realitzades i enviades des de l’aplicació FotoDUN, que mostrin l’estat d’abans i després els treballs de transformació.
 5. Desinfecció:
  •  Factura dels productes de desinfecció per comprovar que el producte utilitzat forma part de la relació de productes autoritzats per a la desinfecció de vinya
  •  Còpia de l’assentament corresponent al tractament en el quadern d’explotació.

 Incompliments

Es tracta d’una sol·licitud, no una declaració d’intencions, per tant les modificacions i renúncies poden comportar incompliments i per tant sancions, excepte en casos concrets.

Les sancions poden consistir en reducció de l’import de l’ajut, revocació de l’ajut i l’exclusió de l’ajut per tot el període 2019-2023.

 

Més informació

Ordre ARP/1/2021 d’11 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2021, i es modifica l’Ordre ARP/27/2018, de 7 de març qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.