Ajut a l’adquisició d’equips de mesurament i de dosificació de purí

20/09/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà  fins al 30 de setembre de 2021

L’adquisició i la instal·lació dels equips s’han d’haver efectuat i pagat en el període comprès entre el 16 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Beneficiaris

  • Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries
  • Associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions agràries i les agrupacions de defensa sanitària ramadera
  • Cooperatives i les seves agrupacions,
  • Societats agràries de transformació (SAT) i les comunitats de béns (CB)

Tipus i quantia dels ajuts

  • El 60% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 4.000 euros per conductímetre i 30.000 euros per NIR.
  • El 70% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 8.800 euros i una inversió mínima de 3.000 € per l’adquisició i instal·lació d’un equip dosificador automàtic de purins (conductímetre, cabalímetre i electrovàlvules).
  • En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar els 15.000 euros per persona beneficiària.

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics.

Més informació

Resolució ACC/1926/2021, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l’adquisició i instal·lació d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins corresponents a l’any 2021.

Ordre ACC/122/2021, de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis a l’adquisició i instal·lació d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins.