Ajuts del Pla de reestructuració de la vinya

07/11/2020

El Departament d’Agricultura ja ha resolt les sol·licituds de l’ajut a la reestructuració de la vinya de la campanya 2020-2021. A partir d’aquest moment ja es poden iniciar les operacions sol·licitades.

Accions amb dret a ajut

Les actuacions sol·licitades poder ser anuals o bianuals (finalitzar el 2021 o 2022) i la sol·licitud mínima de l’ajut és de 0,5 ha (0,2 Priorat).

vinya

Les accions i els imports subvencionables per reestructuració:

 • Arrencada (389,00€/ha)
 • Anivellació del terreny (800,00€/ha)
 • Moviments de terra amb abancalament:
  • Abancalament (19.000,00€/ha)
  • Abancalament a murs de pedra pendent>30% (30.000,00€/ha)
 • Desinfecció del terreny (2.000,00€/ha)
 • Plantació (requereix un canvi de varietat, de formació o marc de plantació respecte la situació anterior a la sol·licitud)
  • preparació del sòl (1.400,00€/ha)
  • planta i plantació (1,69€/planta)
 • Protecció de planta jove (0,38€/planta)
 • Despedregat (400,00€/ha)
 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Pèrdua d’ingressos per arrencada (931,00€/ha)

Les accions i els imports subvencionables per reconversió:

 • Emparrat (3.400,00€/ha)
 • Transformació de vas a emparrat (600,00€/ha)
 • Reempelt (0,90€/planta)

L’ajut en concepte de participació en les despeses de reestructuració i/o reconversió serà de, com a màxim, el 50% dels costos anteriors.

Aquest ajut es complementa amb un import addicional per compensar per la pèrdua d’ingressos. L’import de la pèrdua d’ingressos queda fixat per a l’any 2020 en les següents quantiats:

 • Operacions de reestructuració que incloguin arrencada: 1.862,00 €/ha.
 • Operacions de reconversió que incloguin l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o l’acció de reempelt: 931,00 €/ha.

Constitució de garanties de l’ajut al pla de reestructuració

La normativa europea determina que és necessari constituir garantia per accedir als ajuts del pla de reestructuració la vinya.

Tipus de garanties

Es poden constituir diversos tipus de garanties:

– Dipòsits en efectiu

– Xec bancaris o xec registrat per una entitat financera a nom del Tresor de la Generalitat de Catalunya

– Avals presentats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca

– Assegurances de caució atorgades per entitats asseguradores

Quan es prevegi acabar unes operacions abans que altres (anuals o biennals) es podran presentar dos garanties per la mateixa sol·licitud d’ajut. Això permetrà alliberar-les a mida que es certifiquin les diferents operacions.

Presentació de documentació

Per rebre l’ajut de determinades accions, serà obligatori presentar la documentació justificativa següent:

a) Plantació: factura del planterista o comercialitzador autoritzat, als efectes de justificar que el material vegetal és certificat, i comprovant de pagament.

b) Abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendent superior al 30%:

– factura d’abancalament per justificar les feines i el cost efectiu d’aquesta acció

– fotografies geoetiquetades, realitzades i enviades mitjançant l’aplicació FotoDUN, que mostrin l’estat d’abans i de després de la transformació.

c) Desinfecció:

– factura dels productes de desinfecció per comprovar que el producte utilitzat forma part de la relació de productes autoritzats per a la desinfecció de vinya

– còpia de l’assentament corresponent al tractament en el llibre d’explotació.

d) Despedregament: fotografies geoetiquetades, executades i enviades mitjançant l’aplicació FotoDUN, preses durant l’execució de l’acció.”

Fotografies georeferenciades

Els sol·licitants de la nova campanya 2020 que realitzin  les accions d’abancalament o despedregament, estan obligats a enviar fotografies geoetiquetades a través de l’APP FOTODUN (no funciona en IOS) del moment en que es realitzin els treballs amb la presència de la maquinària.

 • Per les accions d’abancalament, cal que per a cadascuna de les operacions hi hagi un mínim de dues fotografies anteriors i dues posteriors a la transformació i que es documenti cadascuna de les terrasses o talussos creats, eliminats o modificats.
 • Per a l’acció de despedregament, cal que hi hagi un mínim de dues fotografies mostrant la maquinària (despedregadora o trituradora) treballant en cadascuna de les parcel·les despedregades.

Incompliments

Es tracta d’una sol·licitud, no una declaració d’intencions, per tant les modificacions i renúncies poden comportar incompliments i per tant sancions, excepte en casos concrets.

Les sancions poden consistir en reducció de l’import de l’ajut, revocació de l’ajut i l’exclusió de l’ajut per tot el període 2018-2023.

 

Més informació

Ordre ARP/123/2020, de 14 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.

Ordre ARP/15/2020, d’11 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.